DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

Spolu s kolegami sme presadili uznesenie, aby si mesto dalo vypracovať znalecký posudok o situácii na Hlavnej stanici. Z tohto posudku vyplýva, že ak by chcel investor splniť všetko tak, ako sa zaviazal, musel by začať už v lete so stavebnými prácami.

05.10.2014
Pravda

Na základe dostupných informácií z rokovaní Mestského zastupiteľstva hodnotíme výrok ako pravdivý. Skutočne sa podarilo presadiť uznesenie, ktoré malo za dôsledok vypracovanie znaleckého posudku.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu z novembra 2013 žiadalo (pdf, s. 8) primátora mesta Bratislava:

"aby zabezpečil znalecký posudok alebo analýzu, ktoré vyčíslia minimálny čas potrebný na realizáciu vybudovania objektov, ku ktorým sa investor Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve zaviazal. Zároveň odporúča investorovi, aby zabezpečil obdobný posudok alebo analýzu a predložil ju na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy."

V dokumente (pdf, s. 8) z Mestského zastupiteľstva sa uvádza výsledok znaleckého posudku:

"Záver posudku o uskutočniteľnosti a tým reálnosti termínu na odovzdanie diela v lehote do 31. decembra 2016 je podmienený začatím realizácie stavebných prác najneskôr v júni 2014."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error