DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

A prezident má tri možnosti. Buď referendum vyhlási, referendum nevyhlási alebo v prípade, ak má pochybnosti, že sú predmetom referenda otázky, ktoré nie sú v súlade s Ústavou, obráti sa na Ústavný súd.

100 dní prezidenta Kisku v úrade - 22.09.2014
Nepravda

Ústava Slovenskej republiky uvádza právomoc prezidenta ešte pred vyhlásením (Čl. 102, n) obrátiť na Ústavný súd SR, v tom prípade ak má pochybnosti či sú otázky v referende v súlade s Ústavou SR. Môže teda pozdržať vyhlásenie referenda, no nemá právomoc len na základe vlastného rozhodnutia referendum nevyhlásiť. Má preto len dve možnosti: vyhlásiť alebo obrátiť sa na Ústavný súd, ktorý rozhodne o súlade otázok s Ústavou. Ak sú otázky neústavné, tak referendum nemôže byť vyhlásené. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Ústava Slovenskej republiky Čl. 95:

"(1) Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. 

(2) Prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Ak prezident Slovenskej republiky podá na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, od podania návrhu prezidenta Slovenskej republiky do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky lehota podľa odseku 1 neplynie."

Čl 125:

"(3) Ústavný súd rozhodne o návrhu podľa odseku 2 do 60 dní odo dňa jeho doručenia; ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, nie je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, referendum nemožno vyhlásiť.".

Čl. 102, n.:

"Prezident n) vyhlasuje referendum."

Ako uvádza (.pdf, 28-29) Erik Láštic, novela ústavy z roku 2001 v čl. 95 ods. 2 priznala prezidentovi SR právomoc požiadať Ústavný súd SR pred vyhlásením referenda o posúdenie súladu predmetu petície alebo uznesenia NR SR s ústavou a ústavnými zákonmi. Išlo teda o spresnenie dovtedajšej úpravy, ktorá ponechávala posúdenie ústavnosti predmetu referenda výlučne na prezidentovi.

SITA, 28. augusta 2014:

"Prezident musí podľa Ústavy SR vyhlásiť referendum do tridsať dní od prijatia petície s podpismi aspoň 350-tisíc občanov. Pred jeho vyhlásením sa môže obrátiť na Ústavný súd SR, či referendové otázky neodporujú ústave. Keď sa prezident obráti na ústavných sudcov, plynutie tridsaťdňovej lehoty na vyhlásenie plebiscitu je prerušené."

Aktuality.sk, 28. augusta 2014:

Barány tvrdí, že Kiska má tri možnosti: vyhlásiť referendum, ak je presvedčený o jeho správnosti; obrátiť sa na Ústavný súd, keď má pochybnosti; alebo referendum odmietnuť, ak sa domnieva, že jeho vyhlásenie ústava nepripúšťa. „Myslím si, že pán prezident má i tú tretiu možnosť, aj keď s týmto názorom som asi aj medzi právnikmi v menšine,“ priznal Barány.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.09.2014
success
error