DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Environmentálne hľadisko je totiž napríklad aj dôležitým kritériom pre čerpanie európskych fondov.

21.09.2014
Neoveriteľné

V júli 2014 schválila vláda novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom predloženia tejto novely bolo upozornenie Európskej únie na nezhody slovenského zákona so smernicou Európskeho parlamentu o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Táto novela by mala priniesť zmeny v podobe:

  • úpravy predmetu povinného hodnotenia a zisťovacieho konania, vrátane zmien navrhovanej činnosti
  • začlenenia procedúry „zmien“ do zisťovacieho konania
  • „prepojenia“ procesu posudzovania a procesu povoľovania (záväznosť environmentálnych výstupov a preverovania projektov predkladaných na povolenie)
  • zmeny v termínoch
  • úpravy práv verejnosti v prístupe k opravným prostriedkom a prístupe k spravodlivosti
  • spresnenia postupu v cezhraničnom posudzovaní
  • čiastočné úpravy príloh

Hrubo vytlačená časť textu poukazuje na nutnosť prihliadania na environmentálny dopad v rámci projektu, či už je pozitívny alebo negatívny. Napriek tomu sa nám nepodarilo potvrdiť pravdivosť výroku Milana Kňažka.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error