DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

A zároveň tam sú aj návrhy, ktoré vôbec nesúvisia s komunálnou sférou, napríklad aby advokát nemohol byť poslancom parlamentu, lebo je to konflikt záujmov jak vyšitý.

Fico vs Figel - 15.09.2014
Zavádzajúce

Medzi vyradenými zákonmi, na základe procedurálneho návrhu podpredsedníčky parlamentu Laššákovej, bola aj novela zákona o advokácii, ktorý chcel zaviesť nezlučiteľnosť funkcií advokáta a verejného funkcionára a teda aj poslanca NR SR. Zároveň zavádzal výnimku, že advokát naďalej mohol byť poslancom mestského alebo krajského zastupiteľstva. Platilo by však, že advokát by nemohol byť starostom alebo primátorom. Nie je tak úplne pravda, že tento zákon by sa vôbec nedotýkal "komunálu" resp. lokálnou úrovňou miest a obcí.

Podpredsedníčka parlamentu Laššáková 9. septembra 2014 navrhla vyradenie desiatich bodov programu (.doc), medzi nimi aj bod 58 - novela zákona o advokácii, ktorého prekladateľmi boli poslanci KDH Brocka a Přidal. 

Návrh v zákone o advokácii pridáva nezlučiteľnosť funkcie advokáta a verejného funkcionára okrem poslanca mestského a krajského zastupiteľstva. 

"V § 8 ods. 1 písm. d) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a vkladá sa nové písmeno e), ktoré znie:

„e) kto vykonáva funkciu verejného funkcionára podľa osobitného predpisu9c) s výnimkou výkonu funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, poslanca zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a v Košiciach a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku.“


Verejným funkcionárom je podľa Článku II. Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov aj starosta obce, či primátor mesta. Novela zákona o advokácii mala zaviesť nezlučiteľnosť funkcií advokáta a verejného funkcionára s výnimkou poslanca mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva VÚC. 

Podľa zákona o obecnom zriadení nezlučiteľné funkcie s funkciou starostu sú:

"(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona. "


Podľa osobitého zákona ide napríklad o povolanie prokurátora (§ 11), Zákon o advokácii nehovorí o takomto obmedzení. 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.09.2014
success
error