DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

V niektorých krajinách dokonca existuje obmedzenie, ktoré je odborne, napríklad prokuratúra, tiež je to volená funkcia, síce nie priamo, ale je to volená funkcia, môžete ísť iba vtedy, keby ste mali právnické vzdelanie.

Kalinák o bezpecnosti na cestách a volebných kódexoch - 16.06.2014
Pravda

Robert Kaliňák hovorí pravdepodobne o voľbe generálneho prokurátora, nie o rádových prokurátoroch. Má pravdu, keď spomína, že aj v zahraničí je jednou z podmienok úradu právnické vzdelanie alebo prax. Aj v prípadoch, kde sme našli podmienky iba pri rádových prokurátoroch sa dá očakávať, že rovnaké kritéria musí spĺňať aj generálny prokurátor.

Náš právny poriadok upravuje podmienky pre prokurátorov cez Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry:
§ 6
(2) Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý
b) má vysokoškolské právnické vzdelanie,

Podmienky pre voľbu generálneho prokurátora ustanovuje Zákon o prokuratúre:
§ 7
(3) Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor, ktorý dosiahol vek najmenej 40 rokov a aspoň päť rokov vykonával justičnú prax, ak s vymenovaním súhlasí. Splnenie týchto podmienok overuje národná rada pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie

V zahraničí sa generálny prokurátor volí buď nepriamo (cez parlament) alebo priamo (voľbou občanov). Robert Kaliňák hovorí o nepriamych voľbách, tie sú napríklad

vo Francúzsku
Väčšina sudcov a štátnych zástupcov sa prijíma na základe výberového konania. Na to, aby sa uchádzači mohli zúčastniť na prvom výberovom konaní vypísanom pre študentov, musia byť držiteľmi diplomu potvrdzujúceho absolvovanie aspoň štvorročného štúdia po maturite (magisterské štúdium). Uchádzači, ktorí uspeli vo výberovom konaní, sú vymenovaní za súdnych čakateľov a v tom prípade získavajú možnosť študovať na Národnej škole pre sudcov a prokurátorov (École nationale de la Magistrature – ENM)

v Rakúsku:
Kvalifikácia a vymenovanie prokurátora
Vzdelávanie prokurátora zodpovedá vzdelávaniu sudcu z povolania.
Za prokurátora môže byť vymenovaná len osoba, ktorá spĺňa požiadavky na vymenovanie za sudcu.
Na obsadenie voľných systematizovaných miest prokurátorov, ako aj na obsadenie systematizovaných miest sudcov sa vyhlasuje verejné výberové konanie. Vymenovanie prokurátorov je v právomoci spolkového prezidenta, ktorý však toto právo – rovnako ako v prípade sudcov – vo väčšine systematizovaných miest prokurátorov delegoval na spolkového ministra spravodlivosti.


v Maďarsku
Parlament volí prezidenta republiky, predsedu vlády, členov ústavného súdu, ombudsmanov, predsedu a podpredsedov Národného kontrolného úradu, predsedu Najvyššieho súdu, generálneho prokurátora a niektorých ďalších funkcionárov

vo Švédsku:
Základnou požiadavkou na vykonávanie zamestnania prokurátora je titul magistra práva (LL M) a následne dva roky služby vo funkcii súdneho úradníka na nižšom súde. Prokurátori sú najprv prijímaní ako prokurátori – praktikanti na deväť mesiacov, počas ktorých má prokurátor inštruktora, ktorý ho usmerňuje v práci. Pred vymenovaním za okresného prokurátora musí prokurátor absolvovať popri svojej práci dvojročný kurz.

v Poľsku:
Generálny prokurátor má najvyššie postavenie v systéme prokuratúry a vymenováva ho poľský prezident spomedzi množstva uchádzačov odporúčaných Národnou súdnou radou a Národnou radou prokurátorov.
Prokurátor je povinný konať v súlade so zákonom, riadiť sa princípom nestrannosti a rovnakého zaobchádzania so všetkými občanmi. Napriek hierarchickej organizácii prokuratúry je prokurátor pri výkone svojich úradných povinností nezávislý. Prokurátor nemôže byť politicky zaujatý ani zamestnaný v inom zamestnaní a je povinný neustále zvyšovať svoju kvalifikáciu.


Priama voľba GP je napríklad vo Švajčiarsku, Demagog.sk však nenašiel žiadne informácie o formálnych kritériách, nutných na kandidatúru.
V nedeľu 13. apríla 2014 sa v Ženeve konala voľba generálneho prokurátora, ktorého v Republike a kantóne Ženeva volí priamo ľud na obdobie 6 rokov. Generálny prokurátor riadi "Ministere public", čo je niečo ako ministerstvo prokuratúry. Zároveň je predsedom riadiacej komisie, ktorá organizuje a riadi súdnu moc a je tiež členom Najvyššej rady magistratúry, ktorá dozerá na činnosť sudcov, či už titulárnych (kariérnych), sudcov prísediadich či sudcov zastupujúcich, aby fungovanie súdnej moci bolo zaistené v súlade s princípmi dôstojnosti, dôslednosti, pracovitosti, obozretnosti a ľudskosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.06.2014
success
error