DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Teraz v máji má predložiť zoškrtanie rozpočtu, verejných rozpočtov o vyše 300 miliónov eur.

Fico vs Figel - 12.05.2014
Pravda

Týmto výrokom J. Figeľ nadväzuje na tvrdenie o výške verejného dlhu. Pri prekonaní výšky 55 % skutočne nasleduje povinnosť ministra financií navrhnúť škrty v rozpočte vo Figeľom spomínanej výške a čase. Výrok hodnotíme výrok ako pravdivý.

Ako uvádza článok komentujúci nedávno zverejnený údaj o výške dlhu, "podľa výsledkov európskeho štatistického úradu Eurostat náš dlh dosiahol kritickú hranicu 55,4 percenta. Vládu teraz čakajú tvrdé sankcie z ústavného zákona. Musí zoškrtať tri percentá výdavkov a ušetriť 300 miliónov eur."

Uvedenú skutočnosť potvrdzuje 27. apríla 2014 aj sám minister financií P. Kažimír: 

"Ústavný zákon dovoľuje predložiť zoznam viazaných výdavkov od 15. mája. Ja môžem len povedať, že bez nejakého vážneho dopadu na fungovanie krajiny sme schopní a pripravení rešpektovať ústavný zákon. Viazanie znamená škrtnutie výdavkov vo výške 300 miliónov eur zo schváleného rozpočtu na rok 2014."

Kompletný súbor povinných opatrení pre prípad dosiahnutia výšky dlhu nad 55 percent nájdeme (.pdf) v Ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti:
"(5) Ak výška dlhu dosiahne 55 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 57 % podielu na hrubom domácom produkte, okrem realizácie postupu podľa odseku 4
a) ministerstvo financií viaže od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení výšky dlhu výdavky štátneho rozpočtu vo výške 3 % z celkových výdavkov štátneho rozpočtu schválených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok znížených o výdavky na správu štátneho dlhu, o prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvody do Európskej únie, transfery Sociálnej poisťovni a o výdavky na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami; ak výška dlhu podľa odseku 2 dosahuje 55 % podielu na hrubom domácom produkte a viac neustále počas viacerých po sebe nasledujúcich rozpočtových rokov, viazanie sa vykoná vždy len v prvom rozpočtovom roku, v ktorom výška dlhu podľa odseku 2 dosiahla 55 % podielu na hrubom domácom produkte a viac,
b) nemožno poskytovať prostriedky z rezervy predsedu vlády a z rezervy vlády,
c) vláda nesmie predložiť národnej rade taký návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý obsahuje medziročný nominálny rast konsolidovaných výdavkov verejnej správy oproti rozpočtu verejnej správy na predchádzajúci rozpočtový rok, okrem výdavkov na správu štátneho dlhu, prostriedkov Európskej únie, prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvodov do Európskej únie a okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami; ak vláda takýto návrh rozpočtu verejnej správy už predložila, je povinná stiahnuť ho z rokovania národnej rady a do 30 dní predložiť návrh rozpočtu verejnej správy súladný s ustanovenou podmienkou a
d) obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie."

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2014
success
error