DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Bol som niekoľko rokov, pán redaktor, predsedom väzenskej komisie a poznám všetky väznice na Slovensku. Dobre viete, že sa neeviduje, kto je Róm a kto nie je Róm, toto sa jednoducho nerobí. Ja Vám garantujem, že každý druhý odsúdený alebo vo výkone trestu odňatia slobody, každý druhý vo výkone trestu odňatia slobody je Róm. Ak si zoberieme, že aká je miera populácie ... ak tu máme 10% obyvateľov približne, rómsku populáciu, a týchto 10% nám tvorí polovičku väzenskej populácie, tak to o niečom jako hovorí. Ja takisto uznávam sociálne korene kriminality.

24.04.2014
Neoveriteľné

Nakoľko sa štatistiky o počte odsúdených osôb rómskeho etnika viedli na Slovensku len do roku 2002, výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa profilu Roberta Fica na stránke Úradu vlády SR, bol R. Fico skutočne v rokoch 1995 - 2003 predseda Väzenskej komisie pri Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky zverejňuje mesačne štatistiky o počte obvinených a odsúdených osôb na území SR. Vychádzajúc z marcovej štatistiky (.pdf), sa skutočne neeviduje to, k akej národnostnej menšine je väzeň príslušný. Nepodarilo sa nám o tom nájsť informácie ani napr. na webe občianskeho združenia Väzeň, a ani na webe Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, resp. v príslušných právnych normách zverejnených na webe Zboru väzenskej a justičnej stráže SR.

Takáto evidencia sa viedla do roku 2002, konkrétne v štatistickej ročenke Ministerstva spravodlivosti SR. Táto štatistika z roku 2002 hovorí o tom, že pre celú SR bolo zo všetkých odsúdených osôb v roku 2002 23,32% Rómov. 

Od roku 2003 až po rok 2012 (.pdf, strana 65) sa však už tieto štatistiky nevedú a nevieme overiť, či je každý druhý vo výkone trestu odňatia slobody rómskeho etnika. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Pre doplnenie uvádzame úryvok zo štúdie A. Michálka z Geografického ústavu SAV, z roku 2010: 
"Na začiatku 90. rokov, keď ešte boli údaje o rómskej kriminalite k dispozícii, tvoril podiel Rómov na celkovej trestnej činnosti na Slovensku 28 %. Rómovia mali zvlášť veľký podiel na krádežiach vlámaním (40 %) a tzv. obyčajných krádežiach (36 %). Vysoký podiel mali Rómovia na mravnostnej delikvencii, predovšetkým na trestnom čine pohlavného zneužívania (40 %). Na násilnej kriminalite sa Rómovia podieľali 23 % (Socioklub 1999). Zo starších dostupných štatistík tiež vyplýva vysoká miera recidívy u rómskej populácie a neúčinnosť „nápravnovýchovného“, ale aj sankčného účelu výkonu trestu. Významným prameňom o rasovom pomere páchateľov jednotlivých trestných činov je „Správa o stave a vývoji evidovanej kriminality v ČSFR v roku 1990 a v I. štvrťroku 1991“ (Generálna prokuratúra Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1991). V dokumente je okrem iného uvedených niekoľko alarmujúcich údajov o podiele Rómov na páchaní niektorých závažných trestných činov. Najzávažnejší je tento údaj pokiaľ ide o trestný čin lúpeží, na ktorom sa Rómovia podieľajú 61,3 %. Vysoký je aj ich podiel na trestných činoch znásilnenia (24,7 %), krádeží (19,1 %), vrážd (13,5 %) a ďalších."

Čo sa týka toho, že 10% obyvateľov SR je Rómov, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity uvádza, že podľa odhadov žije na území SR 380 000 Rómov. Aktuálne štatistiky k 31.12.2013 (ŠÚ SR) uvádzajú, že SR mala k 31.12.2013 5 415 949 obyvateľov. Podiel Rómov na celkovom počte obyvateľov tvorí teda približne 7%. R. Fico ale používa výraz približne 10%, takže je blízko hodnote 7%.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2014
success
error