DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

…platí predsa charta Spojených národov, a podľa tejto charty bezpečnostná rada rozhoduje o použití sily tam, kde to je nevyhnutné.

Prezidentské volby 2014 - duely na Markíze a rádiu Expres - 25.03.2014
Pravda

Bezpečnostná rada OSN je zložená z desiatich volených členov a piatich stálych členov, ktorí pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti konajú v mene všetkých členských štátov.


Podľa Kapitoly V, článku 24 Charty OSN
"Aby bola zabezpečená rýchla a účinná akcia Organizácie Spojených národov, zverujú jej členovia Bezpečnostnej rade hlavnú zodpovednosť za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a uznávajú, že Bezpečnostná rada, plniac svoje povinnosti, vyplývajúce pre ňu z tejto zodpovednosti, koná ich v mene."

Ak spor medzi stranami pretrváva a môže dôjsť k ohrozeniu mieru a bezpečnosti, Bezpečnostná rada je podľa článku 37 oprávnená konať alebo odporučiť také kroky, ktoré považuje za vhodné.

Pokiaľ však dôjde k ohrozeniu mieru, porušeniu mieru alebo k útočnému činu, Bezpečnostná rada je oprávnená podľa článku 41 prijať opatrenia bez využitia sily.
Ak však tieto opatrenia neboli dostatočné, tak podľa článku 42 môže dôjsť k použitiu sily. "Ak Bezpečnostná rada usúdila, že opatrenia podľa článku 41 neboli dostatočné, alebo ak by sa ukázali nedostatočnými, môže podniknúť leteckými, námornými alebo pozemnými silami takú akciu, aká je potrebná na zachovanie alebo obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Táto akcia môže zahrňovať demonštrácie, blokádu a iné operácie leteckými, námornými alebo pozemnými silami členov Organizácie Spojených národov."

Dátum zverejnenia analýzy: 25.03.2014
success
error