DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Aj u nás keby je to sekta, ktorá je vnímaná iba ako nejaký malý výstrelok, pravdepodobne by mohla byť súčasťou registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ale nie je to tak.

19.03.2014
Zavádzajúce

Robert Fico naznačuje, že dôvodom prečo nie je scientologická cirkev registrovaná ako cirkev alebo náboženská spoločnosť (ďalej len NS) je to, že nie je "vnímaná iba ako nejaký malý výstrelok". Tzn., že existuje nejaká objektívna prekážka, prečo cirkev scientológov nemôže byť registrovaná. Podľa platnej legislatívy by to bolo napr. to, že založenie a činnosť cirkvi je v rozpore s platnými zákonmi SR. Takáto prekážka však nebola zatiaľ zistená a hlavným dôvodom, prečo zatiaľ scientológovia ani nepožiadali o registráciu cirkvi, sú pravdepodobne náročné formálne požiadavky, najmä potrebných 20 tisíc podpisov členov cirkvi (nie sympatizantov). Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Registrácia cirkví a náboženských spoločností je v kompetencií Ministerstva kultúry SR, ktoré na svojej stránke uvádza podmienky registrácie nových cirkví a NS. Formálne požiadavky registrácie cirkví na Slovensku sú, v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, dosť reštriktívne nastavené (porovnaj napr.: Čikeš, Radovan. 2010. Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, str. 102). Malé alebo nové cirkvi a NS sa preto často ani nesnažia o registráciu a pôsobia ako neziskové organizácie. Tak je to aj v prípade scientologickej cirkvi (str. 3 a 19).

Jedno z kritérií, s ktorým majú nové cirkvi najväčšie problémy je preukázanie, že ju podporuje 20 tisíc jej členov a nie len sympatizantov:

"§ 12 
d) čestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel"

Táto podmienka je priamo definovaná v zákone o o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. V tomto zákone sa ďalej píše:

"§ 15
Registrujúci orgán preskúma, či založenie a činnosť cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nie je v rozpore s týmto zákonom a ostatnými zákonmi, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, zásadami ľudskosti a znášanlivosti, alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov.
§ 16
(2) Ak nie sú tieto podmienky splnené, registrujúci orgán registráciu odmietne."

Výrok R. Fica by sme preto uznali ako pravdivý, ak by v minulosti MK SR odmietlo registráciu scientologickej cirkvi na základe nesplnenia podmienok v § 15 uvedeného zákona.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.03.2014
success
error