DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

V rokoch 2002 až 2004 na Slovensku niekoľkým podnikateľským subjektom a fyzickým osobám bola odňatá bezpečnostná previerka práve vzhľadom na kontakty týchto ľudí na scientologickú sektu. Pretože bezpečnostný úrad (NBÚ, pozn.) považoval takéto kontakty za mimoriadne bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku.

18.03.2014
Neoveriteľné

Demagog.SK cituje ustanovenia Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.331/2004 Z.z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca:


§ 26

 Ukončenie bezpečnostnej previerky

(2) Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba nespĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1, vydá o tom rozhodnutie.

(3) V rozhodnutí podľa odseku 2 musí byť uvedené ustanovenie, podľa ktorého úrad rozhodol o tom, že sa osoba nemôže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, skutočnosti, ktoré boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený úrad pri hodnotení dôkazov a poučenie o možnosti podať odvolanie.

V zmysle Zákona NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vydaný Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu.

Do tohto zoznamu patria aj Súhrnné zoznamy osôb, ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke a vybrané údaje osôb,ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke (stupeň utajenia Dôverné,oblasť utajenia podľa  § 1 písm.i) Nariadenia vlády SR č.216/2004 Z.z.,ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností s odôvodnením, že by mohlo prísť k poškodeniu štátnych záujmov,verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

Z tohoto dôvodu nemá Demagog.SK prístup ku Súhrnnému zoznamu osôb,ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke a preto celkom jasne ani ku Rozhodnutiu o ukončení bezpečnostnej previerky, ktoré môže byť vydané len vo vťahu k osobe,ktorá bezpečnostnú previerku logicky už mala.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.03.2014
success
error