DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Ja som mal na starosti náboženské spoločnosti a cirkvi ako minister kultúry, aj sekty.

Prezidentské diskusie RTVS a Markíza - 13.03.2014
Pravda

Ministerstvá sa v zmysle § 5  Zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy organizačne členia na sekcie,odbory, prípadne iné organizačné útvary. Do pôsobnosti týchto zložiek v rámci Ministerstva kultúry patrí:

  • štátny jazyk,

  • ochranu pamiatkového fondu,

  • kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,

  • umenie,

  • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,

  • osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,

  • prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí,

  • vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,

  • médiá a audiovíziu.


Náboženskými cirkvami a spoločnosťami sú zaregistrované viaceré cirkvi, ale napríklad aj svedkovia Jehovoví. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví (výročná správa 2010, .pdf), ktorý je príspevková organizácia Ministerstva Kultúry SR sa zaoberal štúdiom a analýzou aj sektárskych spolkov. Tento Ústav bol zrušený.


Výrok možno označiť za pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 12.03.2014
success
error