DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

To že budeme mať možnosť čerpať 20 miliárd EUR neznamená že ich aj vyčerpáme. Máme v tomto štáte dlhodobo problém s čerpaním eurofondov a úplne hrozným spôsobom zaostávame v čerpaní peňazí na vedu a výskum.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Je pravdou, že Slovensko malo za posledné roky nízku úspešnosť čerpania eurofondov, a tiež je pravdou, že Výskum a vývoj patrí k najmenej efektívne čerpajúcim programom -  využila sa len polovica zdrojov z rozpočtu.

Podľa správy agentúry SITA z januára 2014 bola ku koncu roku 2013 vyčerpaná len polovica dostupných fondov (5,937 miliardy eur, čiže 51,04 % z celkovej sumy 11,632 miliardy eur ). Percentá úspešnosti čerpania fondov jednotlivých programov sa výrazne líšia: najúspešnejší bol OP Zdravotníctvo s 86%, zatiaľ čo najmenej vyčerpali programy Vzdelávanie (47%) a Informatizácia spoločnosti (46%). Portál monitoringfondov.eu upozorňuje na viaceré "absurdnosti" financované z eurofondov, ako napríklad kruhový objazd na ceste s minimálnou premávkou v obci s 50 obyvateľmi, chodník v Trebišove, ktorý nikam nevedie či luxusné lavičky v Hnúšti 

Podľa Transparency International (.pdf, s.1), "efektívnosť čerpania týchto prostriedkov ohrozujú najmä nedostatočné mechanizmy, ktoré by zabezpečovali transparentnosť a nezávislosť posudzovania žiadostí o finančnú podporu." Je teda pravdou, že Slovensko malo s čerpaním eurofondov problémy, hoci v poslednom období sa prejavuje isté zlepšenie a Slovensko dosahuje výrazne lepšie výsledky v porovnaní s Českou republikou. 

Ako vyplýva z najnovšej tabuľky (.xls) z januára 2014, zverejnenej pre Národný strategický referenčný rámec 2007-2013, podiel realizovaných prostriedkov v pomere k rozpočtovaným je v jednotlivých operačných programoch nasledujúci (zoradené od najvyššej po najnižšiu hodnotu):

Operačný program
Realizované / Rozpočet (%)
OP Zdravotníctvo
86,48
Regionálny OP
68,93
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
67,76
OP Bratislavský kraj
59,80
OP Technická pomoc
58,09
OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
53,38
OP Doprava
52,51
OP Výskum a vývoj
50,81
OP Životné prostredie
49,19
OP Vzdelávanie
47,77
OP Informatizácia spoločnosti46,88
Spolu NSRR
55,53

Ako vyplýva z tabuľky, veda a výskum nie sú operačným programom s najhorším čerpaním, avšak patria medzi tie dosahujúce podpriemernú hodnotu. Ešte problematickejší je v súčasnosti program Vzdelávanie, kde došlo k strate 13,7 milióna eur v dôsledku ich nevyčerpania. 

Podľa správy Európskej komisie z apríla 2013, o ktorej informoval portál euractiv.sk, bolo v čerpaní eurofondov Slovensko piate najhoršie zo všetkých členských krajín Únie.  

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error