DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

Prezident nenavrhuje štátny rozpočet, prezident nenavrhuje zákony.

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Ústava SR taxatívne vymenúva ústavné právomoci prezidenta SR v čl.102. Je pravdou, že prezident nemá zákonodárnu iniciatívu a teda ani nemôže navrhovať štátny rozpočet, ktorý sa predkladá vo forme zákona (.pdf, článok 58). Prezident SR disponuje jedine právomocou kontrasignácie a suspenzívnym vetom v rámci legislatívneho procesu,čo značí neabsolútnosť jeho odmietavého stanoviska nekotrasignovať navrhovaný zákon v zmysle nadobudnutia platnosti. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


čl.102 (1) Prezident …f) podpisuje zákony, …o) môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona, p) podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach, …


Štátny rozpočet navrhuje vláda(.pdf, článok 119) Slovenskej republiky a schvaľuje ho NR SR.


Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error