DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Členské strany Eurozóny podvádzali už vtedy, keď do menovej únie vstupovali a nehospodárne a nedisciplinovane nakladali so svojimi rozpočtami.

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Maastrichtská zmluva stanovuje päť konvergenčných kritérií, bez splnenia ktorých členské štáty nemôžu prijať spoločnú menu Euro a stať sa plnohodnotným členom eurozóny.

Kritériá sú:


- deficit štátneho rozpočtu nesmie presiahnuť 3% HDP
- štátny dlh nesmie presiahnuť 60% HDP
- členský štát si udržiava dlhodobú cenovú stabilitu a priemernú mieru inflácie vykazovanú v priebehu roka pred skúmaním, ktorá nepresahuje o viac ako 1,5 % mieru inflácie najviac troch členských štátov, ktoré dosiahli v oblasti cenovej stability najlepšie výsledky 
- v priebehu jedného roka pred preskúmaním nesmie prekročiť priemerná dlhodobá nominálna úroková sadzba daného členského štátu viac ako o dve percentá úrokovú sadzbu maximálne troch štátov, ktoré v oblasti cenovej stability dosiahli najlepšie výsledky
- povolené fluktuačné pásmo poskytnuté výmenným mechanizmom musí byť dodržiavané bez významnejších napätí najmenej dva roky pred preskúmaním


Pavol Hrušovský vo svojom tvrdení uvádza, že existujú členské štáty EU, ktoré podvádzali už pri samotnom vstupe do eurozóny, čiže nespĺňali dané kritéria a napriek tomu sú členmi eurozóny. Toto tvrdenie môžeme hodnotiť ako pravdivé na základe príkladu Grécka z roku 2001 a Talianska z roku 1999.

Grécko v roku 2001 vstúpilo do eurozóny no v roku 2004 priznalo, „ .. že od roku 1997 deficit rozpočtu nikdy neklesol pod 3 % HDP. Splnenie tohto limitu je jednou z hlavných podmienok pre prijatie eura. Grécko pôvodne uvádzalo, že od roku 1999 plnilo trojpercentné pravidlo. Grécky finančný list Naftemboriki uviedol, že skutočný deficit v roku 1999 dosiahol 3,4 %, pričom pôvodne uvádzaný údaj bol 1,8 %. Skutočný rozpočtový deficit v roku 1997 dosiahol 6,4 % a v roku 1998 4,1 %..“ čo je viac ako povolený troj-percentný strop.

V prípade Talianska sa podľa všetkého vďaka manévrovaniu s bankami talianskej vláde podarilo zakryť výdavky tak, aby sa neobjavili v oficiálnych štatistikách. Podľa správy Financial Times v čase, ked sa Taliansko snažilo vstúpiť do eurozóny, ..Rím prijímal peniaze od bánk, aby splnil kritériá deficitu, ktoré stanovila EÚ pre prvých jedenásť krajín, vstupujúcich do eurozóny v roku 1999." Taliansko malo v roku rozpočtový deficit vo výške 7,7 percenta. V roku 1998, kľúčový rok pre schválenie jeho členstvo v eurozóne, to bolo 2,7 percenta, zďaleka najväčší pokles medzi európskou jedenástkou.


Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error