DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pravda Denník

(Po roku 2005, keď Kiska nebankovku a splátkové firmy predal, ale naďalej pôsobil v Dozornej rade Consumer Finance Holdingu,) čelil holding pokutám od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Tá mala viacero výhrad k rôznym produktom. „O skutočnej cene a podmienkach spotrebiteľského úveru sa spotrebiteľ dozvedá až zo splátkového kalendára, ktorý je mu však doručovaný až po podpise zmluvy, kedy už nemôže zrušiť účinky svojho konania,“ napísala Slovenská obchodná inšpekcia v rozhodnutí o udelení pokuty pre Consumer Finance Holding.

26.02.2014
Pravda

Consumer Finance Holding (CSI) bol v poslednom období skutočne viackrát pokutovaný Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) v správnom konaní. Napríklad v roku 2009 Ústredný inšpektorát SOI v odvolacom konaní rozhodol (.rtf) o pridelení pokuty vo výške 3500 eur, pretože spoločnosť porušila "zákaz ukladania spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu keď spotrebiteľovi pri predčasnom splatení úveru uložil povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla účastníkovi konania pri predčasnom ukončení zmluvného vzťahu."

Obdobne v roku 2011 bolo Ústredným inšpektorátom SOI potvrdené (.rtf) rozhodnutie jej prešovského oddelenia, čím dostal CSI pokutu vo výške 10000 eur za "porušenie zákazu používania nekalej obchodnej praktiky, ktorá je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k cene služby a k spôsobu jej výpočtu podľa § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 7 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa."

Citát spomínaný denníkom Pravda je súčasťou viacerých rozhodnutí SOI, napríklad zo septembra 2012 (.rtf) alebo aj z decembra 2013 (.rtf). V prvom prípade výška pokuty dosiahla 10000 eur, v druhom 30000 eur. V oboch prípadoch bolo závažným nedostatkom neinformovanie spotrebiteľa o dôležitých náležitostiach zmluvy: "Vysokú spoločenskú nebezpečnosť protiprávneho konania účastníka konania je potrebné vidieť však najmä v tom, že o týchto nákladoch spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy nie je informovaný. O skutočnej cene a podmienkach spotrebiteľského úveru sa spotrebiteľ dozvedá až po uzavretí zmluvy."  

Dátum zverejnenia analýzy: 14.02.2014
success
error