DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

aktuálne prieskumy hovoria o tom, že 80% občanov Slovenskej republiky si želá, aby takto bola rodina alebo manželstvo zadefinované aj v Ústave.

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Pravda

Je pravdou,že prieskum verejnej mienky agentúry Focus preukázal na výberovej vzorke 1050 respondentov viac než 80% súhlas s návrhom na novelu ústavy za účelom užšej definície manželstva.

Výsledky (.pdf) prieskumu uvádzajú:


Agentúra FOCUS pre Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) uskutočnila v dňoch 21.01. – 28.01. 2014 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1050 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. 
 
Respondentom bola položená nasledujúca otázka
 
Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby Ústava SR bola doplnená o nasledujúce dve vety? 
„Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“ 

úplne súhlasím 50,8% 
skôr súhlasím 30,9% 
skôr nesúhlasím 9,0% 
vôbec nesúhlasím 4,4% 
nevie 5,0%

Až 8 z 10 (81,7%) respondentov súhlasilo s tým, aby bola Ústava SR doplnená o vyššie spomínané vety. Polovica (50,8%) respondentov vyjadrila jednoznačný súhlas a takmer tretina (30,9%) skôr súhlasila. 


Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error