DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

pamätám si, kolega Ištván predkladal návrh o registrovaných partnerstvách.

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Nepravda

Milan Ištván bol jedným z predkladateľov návrhu zákona o životnom partnerstve, nie o registrovanom partnerstve. Keďže nejde o obsahovo rovnaký inštitút hodnotíme výrok za nesprávny. 

V roku 2001 bol NR SR predložený návrh zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač č. 1218), tiež nazývaný ako zákon o životnom partnerstve. Inštitút životného partnerstva je podľa Dôvodovej správy "...právna úprava týkajúca sa osôb rovnakého pohlavia, ktorý by paralelne existoval popri tradičnom inštitúte manželstva...".Tento návrh zákona predložila skupina siedmych poslancov, pričom jedným z nich bol aj Milan Ištván. Uznesením NR SR č. 1860 z 1. februára 2002 sa však rozhodlo o nepokračovaní v rokovaní o tomto návrhu. 

Hoci má inštitút životného partnera a registrovaného partnerstva viacero prvkov podobných (zápis do knihy životných/registrovaných partnerstiev, vyživovacia povinnosť medzi partnermi, rovnaké postavenie pri dedení ako pozostalý manžel, nezískanie o právnenia na adopciu detí a pod.) v niektorých bodoch sa odlišujú. Hlavným rozdielom je fakt, že v návrhu zákona o registrovaných partnerstvách sa v § 2, ods. 5 a partnerstvo "považuje za rodinný stav" a tento údaj sa podľa ods. 6 toho istého paragrafu "zapisuje na miesto rodinného stavu vo všetkých verejných listinách, v ktorých sa rodinný stav uvádza". Návrh o životnom partnerstve toto neupravuje. Z toho dôvodu Demagog.sk nepovažuje návrh o registrovaných partnerstvách a životnom partnerstve za rovnaký a hodnotí výrok za nepravdu. 


Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error