DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pravda Denník

Volebný štáb Andreja Kisku tiež tvrdí, že za činnosť Consumer Finance Holding Kiska po roku 2005 nezodpovedá. „V Dozornej rade CFH A. Kiska pôsobil po predaji firiem a vzdaní sa všetkých manažérskych právomocí ako zvolený zástupca zamestnancov reprezentujúci ich záujmy. Bez akýchkoľvek výkonných manažérskych právomocí,“ odkázal Kiskov tím. Podľa Obchodného zákonníka však dozorná rada dohliada na činnosť vedenia firmy. Andrej Kiska mal v tomto prípade ako člen dozornej rady dohliadať na svojho brata v predstavenstve.

17.02.2014
Nepravda

Podľa §191 ods.1 Obchodného zákonníka: Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Riadenie spoločnosti patrí do právomoci členov predstavenstva.

Podľa §200 ods.4 Obchodného zákonníka : Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Členovia dozornej rady sú volení podľa §200 ods. 1 Obchodného zákonníka : Dozorná rada musí mať najmenej troch členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Stanovy môžu určiť vyšší počet členov dozornej rady volených zamestnancami, ale tento počet nesmie byť väčší než počet členov volených valným zhromaždením; môžu takisto určiť, že zamestnanci volia časť členov dozornej rady aj pri menšom počte zamestnancov spoločnosti. 

Ak spoločnosť CFH po roku 2005 mala viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, zamestnanci si mohli zvoliť svojho zástupcu do dozornej rady. Zamestnanci by si mohli zvoliť svojho zástupcu aj v prípade ak by počet zamestnancov bol menší ako 50 avšak takáto možnosť by musela byť umožnená v stanovach spoločnosti. 

Andrej Kiska však bol členom predstavenstva CFH do roku 2007, čo znamená, že medzi rokmi 2005 až 2007 nemohol byť členom dozornej rady. Takúto možnosť vylučuje §200 ods.4 Obchodného zákonníka. Ako člen predstavenstva A. Kiska sa podieľal na riadení spoločnosti to znamená, že nie je pravda, že by za spoločnosť nezodpovedal. Zdroj: databazeknih.cz , zoznam.sk

Dátum zverejnenia analýzy: 14.02.2014
success
error