DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pravda Denník

Slovenská obchodná inšpekcia holding (Consumer Finance Holding, pozn.) pokutovala za to, že v roku 2011 klamal spotrebiteľov.

17.02.2014
Pravda

Slovenská obchodná inšpekcia svojím rozhodnutím zo dňa 12.júla 2011 potvrdzuje pravdivosť tohoto tvrdenia v plnej miere.

Odôvodnenie:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Consumer Finance Holding, a.s. - peňažnú pokutu vo výške € 10.000,- pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 7 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 1 písm. d/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpektormi SOI bolo pri kontrolách vykonaných dňa 13.01.2011 a dňa 02.02.2011 v prevádzkarni účastníka konania Consumer Finance Holding, a.s., divízia QuatroCar, Bernolákova 4681/17, Poprad zistené porušenie zákazu používania nekalej obchodnej praktiky, ktorá je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k cene služby a k spôsobu jej výpočtu podľa § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 7 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.02.2014
success
error