DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Nemusel by ich platiť kraj, ale kraj môže a v zmysle zákona takú kompetenciu má, pri združení niekoľkých obcí, ktorých spája spoločný problém, im na túto potrebu poskytnúť časť zo svojho rozpočtu. (hovorí o zriadení obecnej polície, pozn.)

Predseda vlády o aktuálnych témach - 11.12.2013
Neoveriteľné

Výrok župana Kotlebu označujem za neoveriteľný z dôvodu, že zákony bližšie nešpecifikujú na aké účely môžu byť finančné prostriedky od samosprávneho kraja použité.

Podľa zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov ,,obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením".

Zákon 369/1992 Zb. o obecnom zriadení §7 ods. 5 určuje, že ,,obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami".        

Taktiež zákon 302/2001 §4,p určuje pôsobnosť kraja v oblasti riešenia problémov, ,,ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja" čo čiastočne potvrdzuje slová župana Kotlebu.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.09.2013
success
error