DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

My nerušíme školy. My spájame školy.

Volby VÚC 2. kolo - Nitra - 15.11.2013
Neoveriteľné

Od školského roku 2002/2003 do školského roku 2012/2013 zaniklo 26 stredných škôl ako právnych subjektov. Tieto školy sa mohli zrušiť alebo spojiť s inou strednou školou do jednej. Demagog.SK nevie zistiť či išlo o zrušenie alebo o technické spojenie dvoch (alebo viacerých) škôl do jednej. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Kompetencie kraja, podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:
§ 9 Samosprávny kraj
(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje podľa siete a.) stredné školy,b) učilištia,c) strediská praktického vyučovania.

V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) sa skutočne nachádza 16 gymnázií a presne 51 stredných odborných škôl.

Analýza stavu stredného školstva (.pdf, s. 21) vydaná NSK v roku 2013 uvádza:

"Celkovo sa od roku 2010 vyradilo zo sústavy vzdelávacích odborov cca 300 odborov a zaradilo sa cca 60 inovatívnych moderných odborov, ktoré zatiaľ v sústave vzdelávacích odborov chýbali." 

"3. Návrhy optimalizácie siete škôl na nasledujúce obdobie
a) Riešiť situáciu škôl, ktoré trvalo nevedia získať žiakov na štúdium a pre malý počet žiakov majú
finančné problémy.
? Zlúčením školy, ktorá má pretrvávajúce finančné problémy viac ako 2 po sebe nasledujúce
školské roky s inou školou rovnakého typu v blízkom regióne, ktorá ponúka vo svojej sieti
tie isté, alebo podobné študijné a učebné odbory.
? Presťahovaním školy, ktorá má finančné problémy pri zachovaní jej právnej subjektivity
do priestorov tej školy, ktorá svoju kapacitu nevyužíva ani na 50 %."

Táto analýza uvádza aj tabuľku vývoja počtu škôl v NSK, ktorá vychádza z údajov Ústavu informácií a prognóz školstva:


Ako možno vidieť počet stredných škôl ako právnych subjektov klesol od roku 2002 o 26.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2013
success
error