DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Blanár

SMER-SD

Najmladšej samosprávy, ktorou sú samosprávne kraje, pretože vznikli ako podmienka vstupu do Európskej únie, je to 12 rokov.

Výsledky volieb do samosprávnych krajov - 11.11.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (Téma dňa, 25. októbra 2013).

Samosprávne kraje vznikli na základe princípu subsidiarity, ktorý je základným princípom EÚ. Zohľadniť tento princíp subsidiarity bola jednou z predstupových podmienok. Samosprávne kraje fungujú od roku dňa volieb v decembri roku 2001, teda približne 12 rokov. Výrok J. Blanára hodnotíme ako pravdivý.

Dokument Ministerstva dopravy a výstavby uvádza:

"Okrem toho v rokoch 2000–2001 bude pre ďalšie efektívne kroky v oblasti regionálnej politiky potrebné prijať niektoré legislatívne normy, ktoré majú úzky súvis s pripravovanou reformou verejnej správy (napr. zákon o územnom a správnom členení SR, zákon o samospráve vyšších územných celkov, zákon o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov, zákon o štátnej štatistike, zákona o regionálnom (priestorovom) plánovaní."

Vyhlásenie Združenia samosprávnych krajov SK8 k 10. výročiu vzniku vyšších územných celkov:

tvrtého júla 2001 NR SR schválila zákon č. 302/2001 Z. z. (Zákon o samospráve vyšších územných celkov), ktorý položil základy pre vznik ôsmich samosprávnych krajov v Slovenskej republike. Táto krajská ústava priniesla správu verejných vecí do krajov s ich historickými regiónmi na základe princípu subsidiarity, s cieľom priblížiť vykonávanie kompetencii, ktoré dovtedy vykonával štát na úroveň krajov, volenými zástupcami v priamych voľbách."

Princíp subsidiarity je jeden zo základných princípov EÚ, Decentralizácia verejnej správy a teda aj vytvorenie samosprávnych krajov vychádzalo z tohoto princípu EU:

"Subsidiarita je politický princíp, podľa ktorého sa má politické rozhodovanie posunúť čo najbližšie pri občanom. Politické rozhodnutia sa prijmú od najnižšej do najvyššej úrovne rozhodovania."

Dátum zverejnenia analýzy: 10.11.2013
success
error