DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Napríklad že vyššie územné celky majú na starosti všetky stredné školy alebo že majú na starosti cesty druhej a tretej triedy.

Výsledky volieb do samosprávnych krajov - 11.11.2013
Pravda

Je pravdou, že samosprávne kraje (VÚC) majú v správe cesty 2. a 3. triedy a starosť o stredné školy. Všetky dôležité kompetencie zhrňuje denník SME.  Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Uvádzané kompetencie definujú nasledovné zákony: 

Zákon č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

§ 3d

Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií

(1)    Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.

§ 3f

(2)    Vlastník alebo správca ciest II. a III. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cesty II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, na Národnú diaľničnú spoločnosť za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi.


 Zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Pôsobnosť samosprávneho kraja

§ 4

i) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania,

Zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 9

Samosprávny kraj

(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy 22) zriaďuje a zrušuje podľa siete 

a) stredné školy,

b) strediská praktického vyučovania

Dátum zverejnenia analýzy: 10.11.2013
success
error