DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

...policajný prezident nebude vyšetrovať lebo ani nemôže vyšetrovať (...).

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Pravda

Andrej Hrnčiar v tomto výroku hovorí o kompetenciách policajného prezidenta. Podľa trestného poriadku orgány činne v trestnom konaní sú prokurátor a policajt. Policajt sa v tomto zákone rozumie policajný vyšetrovateľ alebo poverený príslušník policajného zboru. V trestnom poriadku sa nespomína policajný prezident a jeho kompetencia vyšetrovať trestné činy. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky o policajnom zbore zbore hovorí o úlohách a povinnostiach policajného zboru. Tento zákon nijako nešpecifikuje kompetencie policajného prezidenta, ale hovorí iba o všeobecných úlohách policajného zboru, ktoré plní rôzne úlohy, okrem iného aj "vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch"


Vyšetrovanie trestných činov bližšie upravuje trestný poriadok. Podľa trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní sú polícia a prokuratúra. §10 trestného poriadku hovorí v bode (8) o pojme policajt. Podľa tohto zákona policajta rozumieme:

(8) a) vyšetrovateľ Policajného zboru,
b) vyšetrovateľ finančnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní,
c) poverený príslušník Policajného zboru,
d) poverený príslušník vojenskej polície v konaní o trestných činoch príslušníkov ozbrojených síl,
e) poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže v konaní o trestných činoch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže aj jeho zamestnancov a o trestných činoch osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe,
f) poverený pracovník finančnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní,
g) veliteľ námornej lode v konaní o trestných činoch spáchaných na tejto lodi
(.pdf, str.6).

Policajný prezident je podľa zákona o policajnom zbore prvej hlavy, § 6 podriadený ministrovi vnútra. "Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi. Prezidenta Policajného zboru vymenúva a odvoláva minister."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error