DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Galko

Demokratická strana

...to poverenie, ktoré on (prezident Kiska, pozn.) odovzdal pánovi Pellegrinimu, na zostavenie vlády, to je zvyklosť (...) on toto poverenie môže mu aj odobrať (...).

Predstavitelia opozície o aktuálnej politickej situácii - 19.03.2018
Pravda

Výrok hovorí o právomovi prezidenta poveriť zostavením vlády. Právomoci prezidenta sú v Ústave SR špecifikované v čl. 102. Podľa čl. 102, ods. g) patrí medzi jeho právomoci aj: "vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116." (.pdf, str. 31) Prezident ďalej rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na jej pôsobnosť podľa čl. 115 ods. 3. (.pdf, str. 32). Aj analýza Ústavného súdu SR popisuje poverenie na vytvorenie vlády ako ústavnú zvyklosť, o ktorej sa nepíše priamo v zákone. Pred vymenovaním vlády môže prezident toto poverenie stiahnuť a poveriť zostavením vlády niekoho iného. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Podľa analýzy Ústavného súdu SR "V rámci prvého štádia konštituovania vlády 
sa stabilizovala ústavná prax, podľa ktorej najprv prezident (rešpektujúc výsledky volieb) určitú osobu len „politicky“ (nie „právne“, t. j. nie menovacím aktom) poverí politickými rokovaniami o zostavení vlády a až po ich prípadnom úspešnom zavŕšení túto osobu aj vymenuje za predsedu vlády v zmysle čl. 110 ústavy (zo súčasným odvolaním dovtedajšieho predsedu vlády, resp. celej vlády) a bezprostredne nato vymenuje (na návrh predsedu vlády) aj ďalších členov vlády podľa čl. 111 ústavy", (.pdf, s. 8) čo potvrdzuje politickú povahu poverenia, tým pádom nie je právne záväzné a teoreticky sa dá aj odobrať. 

V roku 2010 poveril prezident zostavením vlády Roberta Fica. Ten však nedokázal zostaviť vládu a poverenie prezidentovi vrátil. Následne poverenie na zostavenie vlády získala Iveta Radičová. Poverenie zostavením vlády v ústave zakotvené nie je, ide len o politický zvyk a prezident môže poverenie aj odňať a to aj bez udania dôvodu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.03.2018
success
error