DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...22 % žien na Slovensku zažíva psychické alebo fyzické násilie (...).

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 25.02.2018
Pravda

Výrok sa dotýka problematiky násilia páchaného na ženách. V roku 2012 uskutočnila Agentúra Európskej únie pre základné práva prieskum o násilí páchanom na ženách vo všetkých štátoch Európskej únie. Z prieskumu vyplýva, že na Slovensku zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany súčasného alebo predchádzajúceho partnera 23 % žien, zo strany inej osoby ako partner 22 % a z ktorejkoľvek strany (partner a/alebo iná osoba ako partner) 34 % (Violence against woman: an EU-wide survey. Results at glance, .pdf, str. 20). Podľa Správy o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky 2012 a 2013 Slovensko v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ patrí ku krajinám s nízkou prevalenciou partnerského a nepartnerského sexuálneho a/alebo fyzického násilia. Pomer počtu žien, ktoré zažili násilie v nejakej forme k celkovému počtu žien na Slovensku predstavuje 22 % (.pdf, s. 30). Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Podľa definície OSN je násilím páchaným na ženách “každý prejav rodovo podmieneného násilia, ktorý má alebo by mohol mať za následok telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu alebo utrpenie žien vrátane hrozby takýmito činmi, zastrašovania a úmyselného obmedzovania slobody, a to tak vo verejnom, ako aj v súkromnom živote”

Z prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva ďalej vyplýva, že približne 13 miliónov žien v EÚ sa stretlo s fyzickým násilím v priebehu 12 mesiacov pred uskutočnením rozhovorov v rámci prieskumu. Tento počet predstavuje 7 % žien vo veku 18 až 74 rokov. (Violence against woman: an EU-wide survey, .pdf, s. 2). 

Ako to uvádza aj Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky 2012 a 2013: " V celoeurópskom porovnaní krajinami s najväčšiu prevalenciou partnerského a nepartnerského sexuálneho a/alebo fyzického násilia na ženách sú Dánsko (52%) , Fínsko (47%) a Švédsko (46%). Krajinami s najnižšou prevalenciou zase Poľsko (19%) , Rakúsko (20%) a Chorvátsko (21%) . Slovensko so svojimi 22% patrí podľa tohto ukazovateľa ku krajinám s najnižšou prevalenciou násilie počas života ženy, resp. od jej 15 rokov života." (.pdf, s. 30)

Na základe barometra z roku 2016 vyplýva, že 14 % Slovákov si myslí, že násilie na ženách je na Slovensku veľmi rozšírené a 49 % si myslí, že je pomerne rozšírené (.pdf, s. 1) 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error