DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...dnes sa už obsah dokumentu ako takého (Istanbulského dohovoru, pozn.) nedá meniť (...).

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 25.02.2018
Nepravda

Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), ktorého cieľom je vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilie, je dokumentom Rady Európy pochádzajúci z roku 2011. Spomedzi 47 členov medzivládnej organizácie Rada Európy, ktorej členom je aj Slovensko a niekoľko krajín mimo Európskej únie, ho doteraz podpísalo 45 krajín okrem Azerbajdžanu a Ruska. Slovensko dohovor podpísalo 11. mája 2011 v Istanbule za vlády Ivety Radičovej, dodnes ho však neratifikovalo. Podľa článku 72 Dohovoru zmena dohovoru je možná. Je nutná k tomu súhlas každej zmluvnej strany (.pdf, s. 26). Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 


XI. časť dohovoru sa venuje zmenám a doplneniam dohovoru (.pdf, s. 26):
1. Každý návrh na zmenu a doplnenie tohto dohovoru predložený zmluvnou stranou sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho ďalej predloží členským štátom Rady Európy, všetkým signatárom, každej zmluvnej strane, Európskej únii, všetkým štátom prizvaným k podpisu tohto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 75 a všetkým štátom prizvaným k pristúpeniu k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 76.

2. Výbor ministrov Rady Európy posúdi navrhovanú zmenu a doplnenie a po konzultácii so zmluvnými stranami dohovoru, ktoré nie sú členmi Rady Európy, môže prijať pozmeňujúci návrh väčšinou ustanovenou v článku 20 písm. d) Štatútu Rady Európy.

3. Znenie textu každej zmeny a doplnenia prijatých Výborom ministrov v súlade s odsekom 2 tohto článku sa ďalej predloží zmluvným stranám na prijatie. 

4. Akákoľvek zmena a doplnenie prijaté v súlade s odsekom 2 tohto článku nadobudne platnosť prvý deň
mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia jedného mesiaca odo dňa, keď všetky zmluvné strany
informovali generálneho tajomníka, že ju prijali.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error