DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

A my si členov vyberáme. My berieme takých, ktorí sú bezúhonní, (...).

25 rokov samostatnosti Slovenska - Andrej Danko a Richard Sulík - 15.01.2018
Pravda

Podmienka bezúhonnosti v prípade prijímania nových členov do strany SaS je oficiálne deklarovaná v stanovách strany. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Oficiálny dokument so stanovami politickej strany Sloboda a Solidarita je voľne dostupný na webovej stránke strany. Dokument skladajúci sa z 15 článkov vo svojom treťom článku objasňuje vznik členstva v strane. Sulíkov výrok potvrdzuje tretí a piaty odsek tretieho článku nasledujúcim znením:

"3) O prijatí za člena strany rozhoduje republiková rada na základe písomnej prihlášky. Prihláška musí okrem mena a priezviska, dátumu narodenia, bydliska, vzdelania a zamestnania záujemcu o členstvo obsahovať aj:
a) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že spĺňa všetky podmienky, ktoré pre členstvo v strane vyžaduje zákon a tieto stanovy,
b) čestné vyhlásenie o skutočnostiach potrebných na posúdenie jeho politic­kej a občianskej bezúhonnosti, a to v rozsahu určenom republikovou radou,
c) záväzok záujemcu dodržiavať stanovy a program strany."

"5) Republiková rada neprijme za člena strany záujemcu, ktorý nespĺňa podmienky členstva v strane, alebo ak má pochybnosti o jeho politickej alebo občianskej bezúhonnosti, alebo o poctivosti jeho záujmu o členstvo v strane."

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2018
success
error