DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

Ja som veľký kritik sociálneho systému na Slovensku. Máme tu 200 chaotických dávok. Napríklad príspevok pri opatrovaní sa skladá z niekoľkých štruktúr.

Politický rok 2017 - Andrej Danko - 18.12.2017
Zavádzajúce

Z povahy výroku nemožno presne určiť, ktoré dávky má Andrej Danko na mysli. Ak však spočítame všetky sociálne dávky a príspevky, ktoré v rámci sociálnej politiky vypláca štát občanom, dostaneme oveľa nižší počet. V druhej časti výroku má Danko zrejme na mysli príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby (ŤZP), ktorý sa naozaj môže skladať z niekoľkých príplatkov a má viacero výnimiek. Nakoľko však štruktúru tohoto príspevku použil Danko ako príklad jednej z "200 chaotických dávok," hodnotíme tento výrok ako zavádzajúci.


V rámci sociálneho systému SR rozoznávame viacero typov dávok a príspevkov, vyplácaných občanom pri rôznych životných situáciách. Jedným z nich je pomoc v hmotnej núdzi, ktorá sa skladá zo štyroch príspevkov a jednej dávky (dávka v  hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie). Ďalším typom sú štátne sociálne dávky, medzi ktoré patria najmä dávky a príspevky, týkajúce sa výchovy dieťaťa, ale aj príspevok na pohreb.(.rtf) Za dávky, vyplácané štátom možno do istej miery považovať aj všetky typy dôchodkov - starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Posledným typom dávok sú peňažné príspevky na kompenzáciu (najmä) určitého typu postihnutia - ide napríklad o príspevok na osobnú asistenciu, príspevok na kúpu osobného motorového vozidla či príspevok na opatrovanie. 

Posledný menovaný príspevok - na opatrovanie - slúži "na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí." Tento príspevok sa poskytuje osobe, opatrujúcej inú osobu s ŤZP. Môže ísť o rodinného príslušníka (napr. manžela, manželku, vnuka, vnučku, neter, či synovca osoby s ŤZP), ale aj osobu, ktorá s uvedenou osobou býva, pričom s ňou nie je v žiadnom rodinnom vzťahu. Výška samotného príspevku sa odvíja od viacerých okolností. Jej základ predstavuje "125, 0 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, čo je 249,35 €" alebo "162, 1 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP, čo je 323,36 €." Ak však opatrovaná osoba ešte navštevuje školu alebo jej je poskytovaná "ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne", tak výška príspevku v prvom vyššie uvedenom prípade predstavuje "112, 01 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, čo je 223,44 €," alebo "152,83 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP, čo je 304,87 €." K tomuto príspevku je však možné dosiahnuť aj príplatok vo výške 49,80 eur, ak "je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia."

Dátum zverejnenia analýzy: 17.12.2017
success
error