DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

Chcem povedať, že Slovensko nemá komplexný systém odmeňovania (zamestnancov v štátnej správe, pozn.).

Politický rok 2017 - Andrej Danko - 18.12.2017
Pravda

Andrej Danko komentuje systém verejného odmeňovania zamestnancov v štátnej správe. Podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe, sa platy štátnych zamestnancov odvíjajú od príslušnej platovej tarify a zaradenia. Prvá platová trieda zodpovedá funkcií odborného referenta a prináleží jej platová tarifa 436,50 € mesačne. Naopak najvyššia deviata platová trieda (generálny štátny radca) zodpovedá platovej tarife 1056,50 € mesačne. Okrem toho štátni zamestnanci pracujúci v Kancelárií prezidenta SR, v Kancelárií Ústavného súdu SR, na Najvyššom kontrolnom úrade SR, v Kancelárií Národnej rady SR a v Kancelárií Verejného ochrancu práv majú svoje osobitné platové tarify (.pdf, s. 101-104). Na základe toho, že hodnoty platových taríf zamestnancov štátnej správy sú na rôznych pracoviskách odlišné výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Plat štátneho zamestnanca sa skladá z:
- funkčný plat
- plat za štátnu službu nadčas
- plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby
- príplatok za štátnu služnu v noci
- príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu
- príplatok za štátnu službu vo sviatok
- odmena
- príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (.pdf, str.70)

Funkčný plat tvorí súčet tarifného platu a prípadne príplatku za riadenie, zastupovanie, osobného príplatku, príplatku za zmennosť, príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti, platovej kompenzácie za sťažené vykonávanie štátnej služby, príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a príplatku za starostlivosť o služobné motorové vozidlo, príplatku za výkon činnosti mentora a iné. (.pdf, str. 71)

Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v skratke (.pdf, str. 108-113):
- odborný referent - úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom
- hlavný referent - úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom
- radca - úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom
- samostatný radca - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom
- odborný radca - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom
- hlavný radca - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom
- štátny radca - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom
- hlavný štátny radca - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom
- generálny štátny radca - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom


Podľa zákona však "Štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade, ktorým je kancelária národnej rady, kancelária prezidenta, kancelária ústavného súdu, Kancelária verejného ochrancu práv a najvyšší kontrolný úrad patrí funkcia v 1. platovej triede až 9. platovej triede podľa osobitného predpisu podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva podľa služobnej zmluvy."

Dátum zverejnenia analýzy: 17.12.2017
success
error