DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

...má opatrovateľka, či na nočnej alebo keď pracuje v sobotu, nedeľu. Tá, ktorá tam je teraz, v nedeľu a je pri tých starších ľuďoch, tak tá dostáva príplatok 72 centov na hodinu...

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Neoveriteľné

Príplatky k odmeňovaniu opatrovateliek v domovoch sociálnych služieb upravuje zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ten stanovuje aj príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu. Podľa § 17 príplatok zamestnancovi za prácu v sobotu alebo v nedeľu "...patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného platu." V § 25 o príplatku za prácu v noci je uvedené, že "...zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu."


Oba príplatky sa teda odvíjajú od hodinovej sadzby funkčného platu, tú upravuje Nariadenie vlády č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tarifný mesačný plat zamestnancov pri výkone verejného záujmu upravuje Príloha č.1 tohto nariadenia.

Zamestnanec z najnižšej platovej triedy s menej ako 2 rokmi praxe má nárok na tarifný mesačný plat 292 eur. Jeho hodinová sadzba funkčného platu by bola 1,68 eur (V prípade 40 hodinového pracovného týždňa je pri vypočítaní hodinovej sadzby nutné vydeliť tarifný mesačný plat zamestnanca číslom 174). Príplatok za prácu v noci by činil 0,42 eur/hodina a príplatok za prácu v nedeľu by bol 0,5 eur/hodina.
Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error