DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

V týchto okresoch (znevýhodnených, pozn.) sú trojnásobne vyššie podpory pri začatí podnikania, to znamená otvorení si živnosti, ako niekde úplne inde...

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Nepravda

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je nástrojom aktívnych opatrení na trhu práce na podporu vytvárania pracovných miest formou samozamestnania. Výška príspevku je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a je stanovená § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. Výška príspevku stanovená predmetným zákonom nedosahuje rozdiel trojnásobku medzi znevýhodnými a ostatnými krajmi. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.


Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti rozdeľuje výšku príspevku do troch skupín. Podľa.§ 49 ods. 2 pís. a) je v bratislavskom kraji výška príspevku„najviac 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje." 

Podľa § 49 ods. 2 pís. b) bodu 1. sa "v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje je výška príspevku najviac 3-násobok celkovej ceny práce“. 

Podľa § 49 ods. 2 pís. b) bodu 2. tretej skupine sa nachádzajú spomínané znevýhodnené okresy – s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer. Pre tieto okresy je poskytovaný príspevok najviac 4-násobok celkovej ceny práce. 

Aktuálne sumy príspevkov k 1. januáru 2017 je vidno v nasledujúcej tabuľke: 


Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny


Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error