DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Ak evidovaný nezamestnaný, ktorý získa dohodu, nepredloží tú dohodu deň predtým, ak ona ňu začne pracovať, napríklad preto, lebo sa spíše tá dohoda až ráno pri nástupe do zamestnania, ak ju nepredloží deň dopredu na úrade práce, tak je to dôvod, aby ho z úradu práce nemilosrdne na polroka vyradili...

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Novela zákona o službách zamestnanosti, platná od 1. mája 2017 sprísnila okrem iného aj zamestnávania tzv. "dohodárov" evidovaných na úrade práce. Podľa novely "uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila". V prípade, ak uchádzač evidovaný na úrade práce poruší túto podmienku, môže ho úrad práce sankčne vyradiť z evidencie na 6 mesiacov. Výrok Mihála hodnotíme ako pravdivý. 


Sprísnenie podmienok práce na dohodu pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, ktoré sú platné od mája 2017 odôvodnil minister práce Richter s tým, že "práca na dohodu sa zneužíva" a je potrebné tomu zabrániť. 

Podľa stránky ÚPSVaR: "Počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa,(...) Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (v súčasnosti 199,48 €)". 

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Ak tak neurobí úrad ho môže vyradiť z evidencie sankčne. Ako to presne definuje aj na stránke ÚPSVaR: "úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error