DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Keď chce niekto v Bardejove začať podnikať, tak vlastne platí 208 eur mesačne, na budúci rok dokonca 215 eur mesačne na povinných odvodoch a to pre človeka, ktorý tam vie zarobiť 600 alebo 700 eur brutto, je obrovský úder pod pás.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Jozef Mihál mal vo svojom výroku na mysli odvody, ktoré platia samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) z príjmov zo svojej živnosti. Minimálna suma, ktorú v roku 2017 mohla SZČO zaplatiť za sociálne a zdravotné poistenie, bola 208,16 eur, v roku 2018 sa táto suma zvýši na 215 eur. Výrok Jozefa Mihála preto hodnotíme ako pravdivý.

Systém sociálneho poistenia v SR upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Podľa § 2 tohto zákona sa za sociálne poistenie považuje "nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva; dôchodkové poistenie," ktoré zahŕňa "starobné poistenie a invalidné poistenie; "úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu ... a choroby z povolania; garančné poistenie ako poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu ... a na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; a poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti."

Praktickej stránke výpočtu odvodov SZČO v roku 2017 a 2018 sa vo svojich článkoch venovali portály szcoportal.sk a spravodajský portál pravda.sk V článku, venujúcemu sa povinným odvodom za rok 2017, sa uvádza, že vyššie uvedené formy sociálneho poistenia tvoria 33,15 % z príjmu SZČO. Ďalších 14 % tvoria preddavky na zdravotné poistenie. Platenie sociálnych odvodov je limitované minimálnym vymeriavacím základom, ktorý v roku 2017 predstavoval 441,50 eur a sumou 6 181 eur, ktorá je maximálnym vymeriavacím základom. Preddavky na zdravotné poistenie v prípade SZČO takéto obmedzenia nemajú. Spolu má teda SZČO zaplatiť 47,15 % zo svojho príjmu na sociálne odvody a preddavky na zdravotné poistenie. Podľa tejto metodiky by SZČO, na ktorého sa vzťahuje minimálny vymeriavací základ, mal v roku 2017 platiť odvody a preddavky v súhrnnej výške 208,16 eur.

Rovnako je pravdivé aj Mihálovo tvrdenie o 215 eurách, ktoré predstavujú minimálnu sumu, ktorú musí SZČO mesačne vynaložiť na povinné odvody v roku 2018. Na tento rok predstavujú minimálne mesačné odvody na sociálne poistenie pre SZČO sumu 151,16 eur a minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie sumu 63,84 eur.

Je nutné dodať, že okrem existujú aj ďalšie osobitné kategórie (ktoré sme neposudzovali), ako študent-živnostník alebo absolvent-živnostník, v prípade ktorých platia iné pravidlá pre platenie odvodov.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error