DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

...máme zákon o znevýhodnených okresoch už vyše roka... sledujem to, že ak podľa tohto zákona donedávna sme mali na Slovensku 12 takýchto znevýhodnených okresov, čiže okresov s vysokou nezamestnanosťou, dnes je tých okresov už 15, čiže pribudli nám ďalšie 3. Napríklad námatkom spomeniem Bardejov alebo Medzilaborce.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 336/2015 Z. z. má platnosť od 3. decembra 2015. Podľa zoznamu najmenej rozvinutých okresov zverejneného na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2017 pribudli do tohto zoznamu tri okresy: Gelnica, Bardejov a Medzilaborce. Do spomenutého zoznamu je momentálne zapísaných 15 okresov. Tento výrok teda hodnotíme ako pravdivý. 


V čase zavedenia tohto zákona patrilo do kategórie najmenej rozvinutých okresov nasledujúcich 12 okresov: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľov, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Podľa zákona č. 336/2015 Z. z Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR "zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predcházajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie"

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error