DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Strana Most-Híd presadila výrazné zvýšenie dôchodkov.

26.08.2017
Zavádzajúce

Je pravdou, že za vlády, ktorej súčasťou je aj strana Most-Híd bola prijatá legislatíva na zvyšovanie dôchodkov staro-penzistom.Oproti každoročnému zvyšovaniu dôchodkov sa výraznejšie navýšenie bude týkať približne 100- tisíc penzistov, ktorí z celkového počtu 1 050 335 starobných dôchodcov ( údaj je platný k 31.júlu 2017 zo socpoist), tvoria necelých 11 %. Preto tvrdenie, že Most-Híd presadil všeobecné výrazné zvýšenie dôchodkov možno považovať za zavádzajúce, pretože  zvýšenie sa nedotkne plošne všetkých penzistov.

Strana Most-Híd  v Občianskej vízii 2016, ktorá predstavuje program a víziu na volebné obdobie 2016-2020, označuje tzv. prvý pilier dôchodkového systému vzhľadom na demografický vývoj za dlhodobo neudržateľný. Preto stabilitu dôchodkového systému chcú zabezpečiť kombináciou troch pilierov, pričom v programe trvajú na posilnení druhého piliera ( výška odvodov má byť opätovne zvýšená zo štyri na deväť % hrubej mzdy). V prvom pilieri podporujú inštitút minimálnych dôchodkov a súhlasia s tým, aby sa odvody do Rezervného fondu solidarity
( predstavujú 4,75 %z hrubej mzdy) reálne započítavali do dôchodkového poistenia, čo by pre dôchodcov sporiacich v druhom pilieri znamenalo nárok na vyšší dôchodok z prvého piliera(.pdf, s.25,26).

Počas pôsobenia tejto vlády sa zmien v oblasti dôchodkov dotkol zákon č. 97/2017 Z. z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z., týkajúci sa dôchodkového sporenia. Právnou úpravou, ktorá vstúpi v platnosť 1. februára 2018 sa umožní vyplácanie starobného, alebo predčasného starobného dôchodku po splnení podmienky, že súčet súm dôchodkových dávok je vyšší ako referenčná suma. Referenčnou sumou bude označovaný priemerný mesačný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, na ktorý mali poistenci nárok po 31. decembri 2003.

Podľa článku z denníka Pravda, sa táto zmena legislatívy sa výrazne dotkne penzistov, ktorí odišli do dôchodku pred 1. januárom 2004 a zároveň ich suma penzie by presahovala referenčnú sumu. Individuálne budú prepočítané dôchodky staro-dôchodcom, ktorých výška penzie bola určovaná podľa zákona o sociálnom zabezpečení do 31. decembra 2003. Individuálne prepočítanie sa teda bude dotýkať približne 88- tisíc dôchodcov, ktorým by sa dôchodky mali v priemere zvýšiť o 45 eur. Druhú skupinu predstavujú dôchodcovia, ktorým bol určený dôchodok pred 1. októbrom 1988. Početnosť tejto druhej skupiny sa v budúcom roku odhaduje približne na 13- tisíc dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvýši o pevnú sumu, predstavujúcu 25,50 eura. Celkovo tak po zmene legislatívy štát prepočíta penzie viac ako 100- tisíc dôchodcom, ktorí si následne polepšia.

Podľa programov jednotlivých strán súčasnej vládnej troj koalície, o zvýšenie penzií po vstupe do vlády sa zaviazali strany Most-Híd, vo svojej Občianskej vízii 2016 a SMER-SD, ktorý ako jednu z priorít vládneho programu v období rokov 2016-2020 sa rozhodol presadzovať zvyšovanie životnej úrovne ľudí a to o.i. aj rastom príjmov pre dôchodcov.

Strana Most-Híd ďalej vo výroku tvrdí, že zmenou legislatívy príde k výraznému zvýšeniu penzií.

V grafe vidíme priemernú výšku vyplácaných dôchodkov ku koncu februára daného roku. Keďže nová legislatíva má vstúpiť v platnosť 1. februára 2018, všímali sme si práve výšky dôchodkov na konci mesiaca február.
Oproti medziročnému navyšovaniu dôchodkov v sledovanom období, budú nové penzie vyplácané od 1. februára 2018 predstavovať pre skupinu približne 100- tisíc dôchodcov výrazné zvýšenie.Dátum zverejnenia analýzy: 26.08.2017
success
error