DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Konrád Rigó

Okrem Fondu na podporu kultúry národnostných menšín je aj kraj povinný vyčleniť dotácie na miestnu kultúru.

Trnavský samosprávny kraj - 19.07.2017
Pravda

Podľa §4 ods.1 písm. a Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, je jedným z pôsobnosti kraja zabezpečenie tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja. Vyššie územné celky sú podľa §4 ods.1 písm. l taktiež povinné utvárať podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít. V súlade so zákonom Trnavský samosprávny kraj plní svoju povinnosť prostredníctvom grantového systému Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

 Konrád Rigó spomína Fond, ktorý vznikol prijatím Zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, prostredníctvom ktorého štát poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúry menšín. Rigó v druhej časti výroku použil termín miestna kultúra, no pravdepodobne došlo z jeho strany k nesprávnej interpretácii a myslel kultúru národnostnú. V tom prípade pravdivo informuje, že kraje sú podľa §4 ods.1 písm. l zákona povinné poskytovať dotácie na kultúru, vrátane kultúry národnostných menšín žijúcich na ich území. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error