DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

Cesta na trase Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – Komárno je preťažená a v súčasnosti už nezodpovedá parametrom cesty I. triedy.

Nitriansky samosprávny kraj - 18.07.2017
Neoveriteľné

Určité úseky cesty I/64 mali/majú s intenzitou dopravy problém, no zo zistených informácii nevieme ani potvrdiť ani vyvrátiť preťaženosť v úseku spomínanom vo výroku. Tiež sme nenašli informácie o tom, že by daná cesta nespĺňala parametre cesty I. triedy. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Cesta na trase Topoľčany - Nitra - Nové Zámky - Komárno, ktorú spomína Uhrík, je (časť) štátnej cesty I. triedy I/64 pod správou Slovenskej správy ciest (SSC). Začína sa v Nitrianskom kraji, na hraničnom priechode s Maďarskom (Komárno) a končí sa v Žilinskom kraji na križovatkách ciest III/2099 a I/60 (Žilina). 

SSC definuje cesty I. triedy ako: "...cesty, ktoré majú význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu. Zabezpečujú bez prerušenia vzájomné prepojenia sídiel krajov a prepojenia hraničných priechodov.

Cesta I. triedy môže začínať a končiť na štátnej hranici, alebo na cestnej komunikácii vyššieho, alebo rovnakého dopravného významu ( diaľnici, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy). Začiatok staničenia je na štátnej hranici, na cestnej komunikácii vyššieho, alebo rovnakého dopravného významu (cesta nižšieho čísla)," (.pdf, s. 2).

Ďalej uvádza, že cesty I. triedy by mali z technického hľadiska zabezpečiť rýchlu a bezpečnú dopravu, pričom by mali obchádzať mestá a obce, aby sa obmedzil negatívny účinok exhalátov a hluku z dopravy (.pdf, s 3).

Už v roku 2016 vyhlásila SSC verejnú súťaž na štúdiu realizovateľnosti na niektorých úsekoch cesty I/64, konkrétne na úseku Topoľčany - Nitra - Komárno. V roku 2017 je vyhlásená ďalšia verejná súťaž na vypracovanie štúdie realizovateľnosti na úseku cesty I/64, Žilina - Topoľčany. Predmetné štúdie majú byť pritom financovaná okrem štátneho rozpočtu aj z rozpočtu EÚ – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Poslanec Milan Uhrík ohľadom rekonštrukcie cesty I/64 (respektíve úseku Topoľčany - Nitra - Komárno) dokonca interpeloval aj ministra dopravy, výstavby SR, Arpáda Érseka. Minister odpovedal, že je potrebné počkať na výsledky štúdie, pričom zdôraznil, že nebude možné celý úsek zrealizovať naraz. Jednotlivé projekty budú zaradené do zoznamu projektov. Vyjadril sa, že modernizácia jednotlivých úsekov bude závisieť od dopravného zaťaženia, ekonomického posúdenia, stavu prípravy, medzivládnej dohody, potvrdenie opodstatnenosti stavby štúdiou realizovateľnosti (.pdf, s. 2).

Kotleba - ĽSNS má na svojom webovom sídle zverejnenú aj petíciu, v ktorej upozorňuje na preťaženosť cesty I/64 a požaduje výstavbu novej cesty. Informáciu o preťaženosti celej cesty I/64 sme nenašli.

Je pravdou, že na niektorých úsekoch sa robili rekonštrukcie a obchvaty, s cieľom odbremeniť ten-ktorý úsek. Napríklad v roku 2011 bola v kritickom stave intenzita dopravy v mestskej časti Nitry – Krškany, ktorá sa mala vyriešiť zmeniť zmenou trasy cesty I/64 na úsek Komjatice - Nitra.

Problém s dopravou je aj v Prievidzi, ktorý sa má tiež riešiť v rámci rekonštrukcie I/64 prostredníctvom obchvatu. Dôvodom je "...rozvoj v priemyselnej zóne, príchod veľkého investora a s tým súvisiace nové záťaže na dopravu v okresnom meste i priľahlých obciach, ktoré sa stále stupňujú."

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error