DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Lunter

Nestraníci

Podielové dane Banskobystrického kraja neustále stúpajú, v roku 2013 to bolo okolo 130 miliónov, v súčasnosti je to 150 miliónov

Banskobystrický samosprávny kraj - 18.07.2017
Zavádzajúce

Kandidát na banskobystrického župana, Ján Lunter, výrok vyslovil v rozhovore pre aktuality.sk v apríli 2017. Čísla, ktoré Lunter uvádza, súvisia s bežnými príjmami župy, ktoré zahŕňajú aj nedaňové príjmy, transfery a granty atď. Táto nezhoda môže súvisieť s použitím nesprávnej terminológie, keď došlo k zámene pojmov podielové dane a bežné príjmy. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Definícia opisuje podielové dane ako dane, ktorých výnos sa rozdeľuje medzi viacerých príjemcov takejto dane. Najčastejšie ide o podielové dane obcí a miest, čiže samosprávy, kde necháva štát z ním vybratej dane určitý podiel obciam podľa vopred stanoveného kľúča, najčastejšie podľa počtu obyvateľov, čiže ide nepriamo o dane na obyvateľa." Podielové dane v Slovenskej republike od roku 2015, na základe prijatých legislatívnych zmien, zahŕňajú len podiel na dani z príjmov fyzických osôb. (.pdf, s. 31) Výnos z podielových daní sa prerozdeľuje medzi obec 70,0 % a vyšší územný celok 30,0 %. (§ 2 a § 3 zákona č. 564/2004 Z. z.). 


Podielové dane tvoria len časť bežných príjmov vyššieho územného celku. V týchto príjmoch sú zahrnuté aj ostatné nedaňové príjmy, miestne dane a miestne poplatky, sankcie, dary, dotácie zo štátneho rozpočtu, atď. (§ 6 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.)

Je pravdou, že podielové dane Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej aj „BBSK“), ako aj s tým súvisiace bežné príjmy, od roku 2013 stúpli, čo dokazujú aj záverečné účty BBSK. Avšak čísla, ktoré sú vo výroku uvedené, nezahŕňajú len prímy z podielových daní.

V roku 2013 vo zverejnenom Záverečnom účte BBSK je uvedené:
„Rozpočet bežných príjmov na rok 2013 bol schválený v celkovej výške 136 215 000,00 eur, k 31.12.2013 bol upravený na 139 127 349,96 eur. Skutočné plnenie bežných príjmov ani v jednej
z hlavných kategórií nedosiahlo rozpočtovanú úroveň, celkové plnenie bolo len na úrovni 96,16 %. (išlo tak o 133 787 451,7 eur, pozn.). (...)
Daňové príjmy v roku 2013 tvorili 47,34 % celkových príjmov BBSK. Rozpočet daňových príjmov v roku 2013 bol schválený vo výške 75 000 000,00 eur, k 31.12.2013 bol zvýšený o 466 240 eur. Skutočné plnenie daňových príjmov dosiahlo 99,51 % upraveného rozpočtu. (...)
Rozpočet dane z príjmov fyzických osôb na rok 2013 (ďalej len DPFO) – kategória 110 bol schválený vo výške 62 500 000,00 eur.  (...)
Rozpočet dane z motorových vozidiel (ďalej len DMV) – kategória 130 na rok 2013 bol schválený vo výške 12 500 000 eur, uznesením ZBBSK č. 469/2013 z 26. apríla 2013 bol zvýšený
o 466 240 eur. “
(.pdf. s. 30)

Záverečný účet BBSK za rok 2016 uvádza:
„Rozpočet bežných príjmov na rok 2016 bol schválený vo výške 151 120 000,00 eur a upravený k 31.12.2016 na 156 686 827,00 eur. Skutočné plnenie bežných príjmov vo výške 157 505 297,20 eur bolo vyššie oproti upravenému rozpočtu. (...)
Od roku 2015, vplyvom legislatívnej zmeny, sa podiel na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len  DzPFO) stal jediným daňovým príjmom samosprávnych krajov. DzPFO je pre BBSK rozhodujúcim vlastným príjmom (...).
Rozpočet DzPFO na rok 2016 bol schválený vo výške 91 000 000,00 eur, v decembri roku 2016 bolo Zastupiteľstvom BBSK schválené zvýšenie rozpočtu o 7 000 000,00 eur. Upravený rozpočet bol splnený na 100,75 %, keď skutočne dosiahnutý príjem DzPFO za rok 2016 dosiahol 98 731 030,97 eur.“ (.pdf. s. 31).

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error