DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...sme prijali viac peňazí na školstvo, či už na platy učiteľov, ale aj na isté technické a materiálové vybavenie.

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Pravda

Nová vláda schválila v rozpočte na rok 2017 väčší finančný balík pre ministerstvo školstva ako tomu bolo v minulom roku. Financie mali byť prerozdelené na zlepšenie regionálneho a vysokého školstva, ako aj na zvyšovanie platov učiteľov a na celkové zlepšenie všetkých oblastí školstva. Zvýšenie rozpočtu však súvisí aj so zvýšením daní a odvodov alebo aj životného minima, tým pádom zvýšenie rozpočtu neznamená nutne aj viac finančných prostriedkov pre školy resp. učiteľov. Napriek tomu výrok hodnotíme ako pravdivý.


Rezortu školstva má v roku 2017 plynúť zo štátneho rozpočtu celkovo približne 1,43 miliardy eur, čo predstavovalo oproti roku 2016 nárast približne o 207 miliónov eur (16,9 percenta). Zo štátneho rozpočtu mali financie predstavovať 1,24 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú v sume 191 miliónov eur. Viac peňazí išlo z rozpočtu ministerstva do regionálneho školstva, a to takmer 583 miliónov eur. V predošlom roku to bolo približne 499 miliónov eur. Na verejné vysoké školy bolo vyčlenených 489 miliónov eur, čo bolo o 24 miliónov eur viac ako v roku 2016. Viac  financií mali dostať aj vedci. Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2017 sú vo výške 336 miliónov eur, čo predstavuje nárast oproti rozpočtu z roku 2016 o 20,7 milióna eur. Zvýšenie prišlo aj do oblasti športu, keďže na šport pôjde takmer 95 miliónov eur, čo znamenalo 43,6 milióna eur.

Hlavným dôvodom nárastu financií do tejto oblasti je podľa Ministerstva financií zapracovanie výdavkov na financovanie dopočtu valorizácie platov zamestnancov vrátane regionálneho školstva a vysokých škôl z roku 2016, ale aj šesťpercentným zvýšením platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2016. Ďalším dôvodom navýšenia bol systém duálneho vzdelávania, či už spomenuté financovanie športu.

Dohoda o zvyšovaní platov učiteľov prebehla medzi ministrom Plavčanom a školskými odborármi. S dohodou o zvýšení platov o 6 percent od 1.septembra 2017 nebol spokojný Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek ktorý sa vyjadril: „Naša požiadavka bola taká, aby pre rok 2017 boli navýšené platy pre pedagogických a odborných zamestnancov a vysokoškolských učiteľov minimálne o 10 percent od 1. januára 2017. Keďže sme dostali pre túto kategóriu 1. septembra 2016 šesť percent, tak sme rátali, že od 1. januára 2017 budú ďalšie štyri percentá. Toto sa dnes dohodnúť nepodarilo.“

Technické a materiálne vybavenie je zabezpečované pre jednotlivé školy z rozpočtových peňazí.Keďže bol rozpočet v tomto roku opäť navýšení na toto vybavenie môže byť prerozdelených viac financií.
 
Ministerstvo školstva využíva aj peniaze z eurofondov a štrukturálnych fondov EÚ. Zo štrukturálnych fondov EÚ sú v období rokov 2014-2020 financované dva operačné programy. Z eurofondov ministerstvo vyčleňuje financie na podporu rôznych projektov vzdelávania. Ministerstvo taktiež každoročne zverejňuje na svojej internetovej stránke rozpočet kde zverejňuje oblasti, ktoré tieto peniaze čerpajú.

Napriek tomu, že k zvýšeniu rozpočtu Ministerstva školstva skutočne došlo, podľa Iniciatívy slovenských učiteľov "minister školstva v číslach o zvyšovaní rozpočtu pre školstvo zavádza". Podľa ISU najväčším zavádzaním bolo, že Plavčan porovnával návrh rozpočtu vlády na rok 2017 so schváleným rozpočtom pre rok 2016, ktorý bol však počas roka upravený, tým pádom je rozdiel medzi reálnymi výdavkami na školstvo v roku 2016 a navrhovaným navýšením pre rok 2017 výrazne nižší. ISU poukázal aj na to, že "návrh rozpočtu nepočíta s ďalšími výdavkami škôl, ako je napríklad dorovnanie platov nepedagogických zamestnancov. Minimálna mzda sa totiž 1. januára 2017 zvýši o 7,41 %, čo je viac ako schválený nárast tarifných platov nepedagogických zamestnancov o 4 % pre rok 2017", taktiež, že "minister Plavčan nedisponuje voľnými zdrojmi na valorizáciu platov od 1. 1. 2017, ale hlavne na vyrovnanie existujúcich rozdielov v materiálno-technickom  vybavení škôl, zabezpečenie umiestnenia cca 10 000 detí do materských škôl, či zlepšenie  personálnych podmienok na integráciu detí so špeciálnymi potrebami."

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error