DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

...prezident nevymenoval sudcov Ústavného súdu, čo už povedala aj Benátska komisia, že prezident je povinný vymenovať sudcov Ústavného súdu a nemôže odmietnuť všetkých kandidátov tak, ako to urobil doteraz.

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Zavádzajúce

Prezident Kiska sa patovú situáciu ohľadom kompetencie (ne)vymenovať sudcov Ústavného súdu pokúsil vyriešiť prostredníctvom tretej strany – Benátskej komisie. Tá však nechcela zasahovať do vnútorných záležitostí, avšak zvýraznila, že situáciu je potrebné riešiť a vyzvala na rešpektovanie rozhodnutí ústavného súdu. Výslovne však nepovedala, čo konkrétne prezident robiť má, respektíve nemá. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Ešte v závere roka 2016 prezident požiadal Benátsku komisiu o stanovisko k otázkam týkajúcich sa vymenovania sudcov ústavného súdu. Tá rozhodla, že sa nemôže pasovať do role nadnárodného rozhodcu alebo štvrtej inštancie; môže len poskytnúť svoje stanovisko z komparatívnej a európskej perspektívy. Komisia sa vyjadrila, že "Je to ústavný súd, ktorý s konečnou platnosťou rozhoduje o význame ústavy a táto jeho právomoc sa vzťahuje aj na to, či určitá ústavnoprávna otázka už bola vyriešená a nevyžaduje si výklad podľa čl. 128 ústavy. Ústavný súd je orgánom, ktorý dáva konečné rozhodnutia vo veciach ústavy, dokonca aj v ústavných sporoch s prezidentom."  

Benátska komisia odporučila, všetkým zúčastneným stranám aby rešpektovali nález ústavného súdu. Komisia tiež prišla s odporúčaním kde navrhuje ústavnému súdu:

"1. Zaviesť kvalifikovanú väčšinu pre voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu spolu s vhodnými protiblokovými mechanizmami (potrebná novela ústavy).

2. Umožniť senátom ústavného súdu postúpiť obzvlášť dôležité veci plénu. Plénum by malo mať možnosť odmietnuť takéto postúpenie (potrebná novela ústavy).

3. Prezident Slovenskej republiky a jeho zástupcovia by sa mali aktívne zúčastňovať procesu posudzovania kandidátov v parlamente, aby sa tak zabránilo ďalšiemu posudzovaniu kandidátov.

4. Ústavný súd by mal vyhlásiť svoje rozhodnutie až vtedy, keď už je k dispozícii písomné vyhotovenie (potrebná novela zákona o ústavnom súde)"

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na začiatku funkčného obdobia vymenoval len jedného zo šiestich navrhnutých kandidátov Smeru na ústavných sudcov, ktorí mali mali zaplniť tri voľné miesta na Ústavnom súde. Svoje rozhodnutie prezident obhájil tým, že vybraní kandidáti nespĺňali kritéria spojené s týmto postom, čo však vládna strana považovala za protiústavné a mimo jeho právomoci, keďže článok 134 ods.2 Ústavy SR zakotvuje:

"Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať."

Situáciu je však potrebné vyriešiť aj preto, že sa v najbližších rokoch skončí funkčné obdobie takmer všetkým ústavným sudcom. Pravda uvádza:

"Na Ústavnom súde už dva roky pracuje desať namiesto trinástich sudcov. (...) V prípade, že sa situácia nevyrieši do roku 2019, hrozí, že na ústavnom súde zostane len jedna sudkyňa. Vtedy sa totiž končí funkčné obdobie až deviatim sudcom."

Nedostatočný počet sudcov ohrozuje chod ústavného súdu a možnosť ochrany ústavných práv a slobôd, respektíve ústavnosti ako takej, keďže už teraz Ústavný súd pracuje v troch namiesto štyroch senátov. Taktiež plénum súdu rozhoduje napríklad o výklade ústavy či rozpore právneho predpisu s ústavou, pričom sa zmenšuje počet sudcov rozhodujúcich o dôležitých otázkach nášho základného zákona. V akých veciach plénum rozhoduje je zakotvené v § 4 zákona č. 114/1993 Z. z. o organizácii ústavného súdu.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error