DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade.

14.05.2017
Pravda

Sľub vládnej koalície môžeme na základe prijatých opatrení o zmene disciplinárneho konania sudcov, hodnotenia sudcov a výberového konania sudcov, s účinnosťou od 1. júla 2017 hodnotiť ako splnený.

Tento bod programového vyhlásenia (pdf.)  tretej vlády Roberta Fica sľubuje najmä "zvýšiť verejnú kontrolu justície zavedením takých opatrení, aby výber predsedov súdov, sudcov a justičných zamestnancov bol transparentný od jeho začiatku až po konečné rozhodnutie o personálnom výbere, pričom posilní objektívne prvky v procese výberu a zavedie opatrenia, aby sa pri výbere predsedov súdov a sudcov zúčastňovali osoby mimo justičného prostredia." Tiež sľubuje "vytváranie priestoru pre verejnú kontrolu výkonu súdnictva." 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doručený NRSR na prerokovanie 3. marca 2017. Zákon bol schválený 10. mája 2017, pričom väčšina zmien nadobudne účinnosť 1. júla 2017. Ako sa uvádza v dôvodovej správe tohto zákona: 
"Cieľom návrhu zákona je riešiť tri základné okruhy problematiky – výberové konania na funkciu sudcu, hodnotenie sudcov a disciplinárnu zodpovednosť sudcov. V oblasti výberových konaní sa navrhuje zavedenie hromadného výberového konania pri obsadzovaní voľných miest sudcov na okresných súdoch, a to pri rešpektovaní doterajšej úrovne otvorenosti výberových konaní, ich transparentnosti a verejnej kontroly. V oblasti hodnotenia sudcov sa navrhuje zriadenie hodnotiacich komisií, ktoré budú vykonávať hodnotenie sudcov a súčasne sa navrhuje zverejňovanie hodnotení sudcov. V oblasti disciplinárnej zodpovednosti sa vykonávajú zmeny majúce za cieľ zefektívnenie disciplinárneho konania, najmä jednoznačné určenie orgánu zodpovedného za dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní, pričom sa súčasne vykonáva úprava niektorých inštitútov disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárnych konaní, u ktorých si to vyžiadala aplikačná prax. "
Podľa Ministerstva spravodlivosti SR sa zmena bude týkať najmä troch vecí:
 • "Výberové konania
  Uchádzači o funkciu sudcu absolvujú po novom hromadné výberové konanie. Tie budú v jeden deň vo všetkých ôsmich krajoch súčasne. Z takéhoto výberového konania vznikne zoznam kandidátov na funkciu sudcu, ktorí po potrebných previerkach a prípravnom vzdelávaní budú pripravení nastúpiť na uvoľnené miesta sudcov. Hromadné výberové konanie bude minimálne raz ročne. Vďaka tejto zmene môžu byť voľné sudcovské miesta obsadzované flexibilnejšie a samotný proces obsadzovania, ktorý dnes trvá v niekedy aj rok, by sa mal výrazne skrátiť.Otvorenosť, transparentnosť či verejná kontrola výberových konaní zostávajú aj po tejto zmene nedotknuté. Databáza kandidátov, ktorá vznikne na základe výberového konania, bude zverejňovaná na webe ministerstva spravodlivosti.
 • Hodnotenie sudcov
  Hodnotiť sudcov budú po novom profesionálne hodnotiace komisie zložené zo sudcov alebo emeritných sudcov. Komisie vzniknú v rámci každého kraja, pričom komisia z jedného kraja bude vždy hodnotiť sudcov z iného kraja. Končí sa tak stav, kedy kolega hodnotil kolegu v rámci toho istého súdu. Hodnotenia sudcov budú zverejňované, pričom dvojnásobné negatívne hodnotenie sudcu bude aj naďalej závažným disciplinárnym previnením a tretie po sebe nasledujúce negatívne hodnotenie je dôvodom pre vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti s možnosťou zániku funkcie sudcu.
 • Disciplinárne konania
  V oblasti disciplinárnych konaní sme sa zamerali predovšetkým na to, aby disciplinárne konania netrvali tak dlho a aby existovali aj nástroje voči prieťahom v disciplinárnych konaniach. Inštitúciou, ktorá bude vykonávať dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní, bude Súdna rada. Tá bude mať zároveň kompetencie aj nástroje na to, aby v prípade prieťahov mohla konať
  "

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error