DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Žiga

Hlas

Má sa zaviesť jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia, ktoré pomôžu zefektívniť proces stavebného konania.

14.05.2017
Neoveriteľné

Zavedenie jednotného formulára na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia je jedným z 34 opatrení, ktoré predstavil minister hospodárstva Peter Žiga na tlačovej konferencií 4. mája 2017. Ich cieľom je zlepšenie a zjednodušenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Materiál Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia by mala vláda predstaviť už v najbližších dňoch a uviesť ho do medzirezortného pripomienkového konania. Detaily návrhu preto nie sú zatiaľ známe. Návrh by mal byť prerokovaný na zasadnutí vlády v júli. Preto je tento sľub zatiaľ aktívny.

Podľa Ondreja Mateja, predsedu Predstavenstva Inštitútu hospodárstva a dopravy, je v prvom rade potrebná novela stavebného zákona a v nej sa má určiť, či vôbec potrebujeme samostatné povolenia pre rôzne úkony. "Máme štvorstupňové stavebné konanie a bolo by dobré ho zjednodušiť na jeden. Ale toho sa asi nedočkáme. Navrhované opatrenie nevyrieši základný problém," dodáva Matej. 

Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia v súčasnosti upravuje Stavebný zákon (50/1976 Zb.). Podľa tohto zákona sa stavebné povolenie vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania, a zároveň sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Zákon tiež vymedzuje určité drobné stavby, ktoré stačí ohlásiť stavebnému úradu bez stavebného povolenia. Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti je potrebné uviesť účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

Kolaudačné rozhodnutie je zavŕšením kolaudačného konania, ktoré vykonáva stavebný úrad po dokončení stavby a ktorého cieľom je povolenie užívania stavby. Vyžaduje sa aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť. Nevyžaduje sa len na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2.

Stavebné povolenia spolu so všetkými písomnosťami týkajúcimi sa stavebného povolenia, kolaudačné rozhodnutia a iné opatrenia týkajúce sa stavieb eviduje a ich ukladanie zabezpečuje príslušný stavebný úrad a miestne príslušná obec. Sú evidované v informačnom systéme o výstavbe, ktorý spadá pod ministerstvo hospodárstva.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2017
success
error