DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Žiga

Hlas

Podnikateľom sa zruší povinnosť zisťovať nelegálnu prácu u zamestnancov ich poskytovateľov služby.

14.05.2017
Pravda

Od júna 2016 si musia podnikatelia overovať, či zamestnanci ich dodávateľov náhodou nepracujú načierno. Prijatie práce či služby od takéhoto dodávateľa totiž môže znamenať porušenie zákona a pokutu od inšpektorátu práce. Minister hospodárstva Peter Žiga navrhuje ako jedno z viacerých opatrení pre podnikateľov aj zrušenie tejto povinnosti overovania si nelegálnej práce. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Povinnosť overovať si nelegálnu prácu upravuje zákon č. 82/2005 Z.z., konkrétne novela zákona účinná od 18. júna 2016.

Materiál Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bol predložený do medzirezortného pripomienkovom konania. Na rokovanie vlády by sa mal dostať začiatkom júla.

Minister tento návrh predstavil 4. mája 2017. Materiál vychádza z Programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa zaviazala prijímať opatrenia na zníženie byrokracie a súčasne zlepšiť postavenie Slovenska v celosvetovom reprezentatívnom hodnotení podnikateľského prostredia Doing Business. Ministerstvo hospodárstva pripravilo balík 34 opatrení, ktorý sa zameriava na zníženie regulačného zaťaženia a zlepšenie podnikateľského prostredia v SR.  Návrh je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy zastúpených v Medzirezortnej skupine na najvyššej úrovni pre Doing Business, ktorú zriadilo MH SR, so zástupcami podnikateľskej obce. Prijatie opatrení by malo podnikateľskému sektoru ušetriť ročne viac ako 44 miliónov eur – 14 miliónov na priamych finančných nákladoch, takmer 18 miliónov na nepriamych, a 12 miliónov na administratívnych nákladoch.

Rezort hospodárstva plánuje pripraviť ďalšie balíčky na zlepšenie podnikateľského prostredia. Súčasne sa intenzívne venuje príprave stratégie RIA 2020, ktorá predstaví víziu a ciele lepšej regulácie na Slovensku do roku 2020.

Ak podnikateľ prijme službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ nelegálne zamestnáva, zaplatí podnikateľ pokutu bez ohľadu na to, či vedel alebo nevedel o tom, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania. Pokuta bude vo výške dvetisíc až 200 tisíc eur, a ak pôjde o dve a viac nelegálne zamestnaných fyzických osôb súčasne,pokuta sa vyšplhá najmenej na päťtisíc eur.


Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2017
success
error