DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Žiga

Hlas

Majú sa zrušiť pokuty a penále pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca, ktorý pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov.

07.05.2017
Neoveriteľné

Sľub bol vyslovený v rámci predstavenia série opatrení Ministerstva hospodárstva, ktorými sa má zlepšiť a zjednodušiť podnikanie na Slovensku. Tieto opatrenia majú byť súčasťou rokovania vlády v júni. Z tohto dôvodu je zatiaľ sľub aktívny.

4. mája 2017 predstavilo Ministerstvo hospodárstva pod vedením Petra Žigu balík 34 opatrení, ktorý ma pomôcť zlepšiť podnikateľské prostredie znížením byrokratickej záťaže, zjednodušením podnikania a znížením jeho nákladov. Tieto opatrenia sú výsledkom Medzirezortnej pracovnej skupiny na najvyššej úrovni pre Doing Business, ktorú ustanovilo ministerstvo s cieľom identifikovať kritické miesta slovenského podnikateľského prostredia. Chce tým plniť programové vyhlásenie vlády, ktorým sa zaviazalo "vytvoriť predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia SR voči krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach podnikateľského prostredia." Výsledným materiálom skupiny by mali byť „Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia“, ktorý je súčasťou Plánu práce vlády SR na rok 2017 na mesiac jún.
Medzi opatreniami figuruje aj návrh na zrušenie pokuty a penále, ktoré má zamestnávateľ platiť v prípade, že zamestnanec pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta predloží nepravdivé čestné vyhlásenie. 

Ide o zmenu Zákona o sociálnom poistení (461/2003 Z. z.). Študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov má podľa zákona právo uplatniť si výnimku z platenia odvodov, ak jeho mesačný príjem nepresiahne 200 eur, avšak najviac na jednu dohodu v danom mesiaci. Podmienkou je predloženie písomného čestného vyhlásenia zamestnávateľovi, že si v tom istom mesiaci neuplatňuje výnimku u iného zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť do Sociálnej poisťovne všetkých zamestnancov okrem tých, ktorí si uplatňujú odvodovú výnimku. Ak študent predloží nepravdivé čestné vyhlásenie, zamestnávateľ zaňho nebude platiť odvody a vznikne mu dlh v Sociálnej poisťovni. Podľa § 239 hrozí zamestnávateľovi v tomto prípade pokuta až do výšky 16 596,96 eur. § 240 pripúšťa možnosť predpísania penále zamestnávateľovi vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 

Problematický je fakt, že zamestnávateľ nemá ako zistiť, že študent predložil nepravdivé čestné vyhlásenie, resp. že si odvodovú výnimku uplatňuje aj u iného zamestnávateľa. Naopak, Sociálna poisťovňa vie tento fakt zistiť v momente, kedy zamestnanca prihlási do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a môže na to včas upozorniť. Nie je taktiež dôvod, aby zamestnávateľ platil za nečestné správanie svojho zamestnanca. 

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2017
success
error