DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Žiga

Hlas

Lehota na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne sa má predĺžiť z 1 dňa na 8 dní. A lehota, dokedy má zamestnávateľ predložiť poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia, sa má zase predĺžiť z 3 na 8 dní od skončenia pracovného pomeru.

07.05.2017
Zavádzajúce

Jedná sa o aktívny sľub, ktorého splnenie či nesplnenie zatiaľ nie je možné vyhodnotiť.

Tento sľub je zahrnutý v zozname úloh v balíčku opatrení pre podnikateľov zverejnených 4.mája 2017. Podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí materiál vychádza z Programového vyhlásenia vlády, ktorým sa vláda zaviazala prijímať opatrenia na zníženie byrokracie. Podľa ministerstva by takéto opatrenia mali pomôcť ušetriť podnikateľskému sektoru viac ako 44 mil. eur ročne.
Predstavené opatrenia budú rozdelené do piatich skupín. Budú sa týkať zlepšenia konkurencieschopnosti, daní, podpory podnikania a zamestnávania a služieb verejnej správy. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu nepôjde o veľké štrukturálne zmeny v systéme ani o zásadné novely zákonov, bude sa jednať len o drobné zmeny a vylepšenia. Cieľom opatrení by malo byť vytvorenie stabilného prostredia bez zbytočnej byrokracie. Žiga avizoval, že v súčasnej dobe sa pracuje už aj na ďalšom balíčku, ktorý by mal byť predstavený v prvom kvartáli budúceho roka.
Podľa súčasného znenia Zákonu o sociálnom poistení je podľa § 231 Povinnosti zamestnávateľa, zamestnávateľ povinný odhlásiť zamestnanca po skončení pracovného pomeru do jedného dňa:  zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca podľa § 4 ods. 2, okrem zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, na dôchodkové poistenie pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení okrem zániku povinného nemocenského poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa § 20 ods. 3, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c)"
Podľa súčasného zákona má zamestnávateľ tri dni na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia:viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu pobočke do troch dní od uplatnenia nároku na dávku alebo od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi,"
Podľa sadzobníku pokút môže byť zamestnávateľovi za každý omeškaný deň odhlásenia zamestnanca z evidencie sociálnej poisťovne priznaná pokuta vo výške 0,30 – 16,60 eur za deň, pričom najviac spolu môže táto pokuta predstavovať 16 596,96 eur. V prípade oneskoreného predloženia výkazu na starobné dôchodkové sporenie sa pokura pohybuje v rozmedzí 1,60 – 663,80 eur za jeden výkaz.
Podnikatelia a odborníci sú k týmto zmenám vcelku naklonení. Podľa daňovej poradkyne Alice Ordy Oravcovej budú opatrenia priaznivé: „Opatrenie bude prínosom pre podnikateľov, avšak je potrebné zvážiť predĺženie lehoty aj pre prihlasovanie do Sociálnej poisťovne. Práve tento úkon predstavuje pre zamestnávateľa väčšie riziká v podobe pokút za nedodržanie časových lehôt.“
Richard Sulík zareagoval na predstavené vládne opatrenia v rámci tlačovej besedy nasledovne„Časť návrhov od nás ‚opajcli‘, časť návrhov sú typu ‚svetový mier‘, a časť je jednoducho nezmyselných. Z návrhov kričí ideová prázdnota, chýba konzistentnosť a vôbec niečo, čo by sa len náznakom podobalo na nejakú stratégiu, na nejaký premyslený postup,“ Sulík tak poukázal na skutočnosť, že niektoré opatrenia ako aj predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne na osem dní strana SaS už v minulosti predložila vo svojej Agende 2020 (.pdf, s.10).


Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2017
success
error