DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pokiaľ ide o vyslovovanie nedôvery členovi vlády, tam schôdzu neviete zablokovať. Tá musí byť.

Fico, Sulík a Kažimír v TA3 - 02.05.2017
Pravda

Podľa rokovacieho poriadku NR SR (.pdf) skutočne platí, že schôdza o dôvere vláde alebo členovi vlády nemôže byť zablokovaná. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Rokovací poriadok v článku 109 (.pdf,s.46) hovorí:

(1) Národná rada prerokuje návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi, ak o to požiada najmenej pätina jej poslancov. 66) Návrh sa podáva predsedovi národnej rady; návrh musí byť vyhotovený písomne a odôvodnený. 

(2) Predseda Národnej rady na prerokovanie návrhu podaného podľa odseku 1 zvolá schôdzu národnej rady do 30 dní odo dňa, keď návrh dostal, ak najmenej pätina poslancov nežiada zvolať schôdzu národnej rady do siedmich dní.67) 

(3) Predseda Národnej rady SR bezodkladne zašle návrh podaný podľa odseku 1 vláde na zaujatie stanoviska v ním určenom termíne podľa odseku 2. Návrh pridelí na prerokovanie všetkým výborom okrem mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Ak vláda k návrhu nezaujme v určenom termíne stanovisko, výbory a národná rada prerokujú návrh bez stanoviska vlády.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2017
success
error