DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Je potrebné urobiť definitívne rozhodnutia pokiaľ ide o FNM (Fond národného majetku, pozn.). Prioritou mojej vlády (2012-2016, pozn.) bude zrušenie tejto inštitúcie, pretože stráca význam.

30.04.2017
Pravda

Fond národného majetku bol zrušený k 1. januáru 2016. Jeho kompetencie a majetok prevzala nová spoločnosť MH Manažment, a.s. 

Premiér Robert Fico vyhlásil tento sľub krátko po nástupe do funkcie premiéra v roku 2012. Dôvodom zrušenia Fondu národného majetku mala byť strata jeho významu, ktorý spočíval v privatizácií. „Nakoľko sa do budúcna nepredpokladá privatizácia majetku štátu v rozsahu, v akom sa vykonávala v súvislosti s transformačnými procesmi v minulosti, nie je teda ani potrebná existencia osobitného subjektu určeného na výkon privatizačnej činnosti,“ upresnila vláda vo svojom návrhu. Predpokladalo sa, že fond nebude nahradený iným úradom a že jeho podiely prejdú na ministerstvo hospodárstva, finančné aktíva na rezort financií a súdne spory na ministerstvo spravodlivosti. 
Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky bol schválený 12. decembra 2015 poslancami NR SR a vstúpil do platnosti 1. januára 2016. Na základe tohto zákona bol FNM definitívne zrušený, avšak jeho kompetencie prebrala nová právnická osoba MH Manažment, a.s. Na túto spoločnosť prešiel majetok FNM SR vrátane pohľadávok, majetkových účastí na podnikaní právnických osôb a iných majetkových práv a záväzkov FNM SR, ale taktiež práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, ktorých účastníkom bol FNM SR.

Nová akciová spoločnosť je výsledkom pripomienkového konania v NR SR. V pôvodnom návrhu mal byť nástupcom FNM štát (ministerstvo hospodárstva). Ministerstvo však nemôže odkupovať bezcenné akcie občanov a práve tým argumentoval pozmeňovací návrh"Z dôvodu ochrany záujmov fyzických osôb, ktoré disponujú bezcennými cennými papiermi a ktoré nestihnú previesť tieto cenné papiere na fond do jeho zániku, navrhuje sa, aby táto možnosť, ako aj pôvodná lehota do 30. júna 2016 ostala zachovaná. Navrhuje sa preto, aby od 1. januára 2016 bola právnická osoba povinná prijať ponuku na bezodplatný prevod bezcenných cenných papierov."

Rovnako bol problematický fakt, že presunutie fondu pod Ministerstvo hospodárstva by mohlo zvyšovať dlh štátneho rozpočtu. "S tým súvisí aj prechod záväzkov fondu, akými sú napríklad dlhopisy, či pasívne súdne spory, ktoré by sa prechodom na štát stali súčasťou štátneho dlhu, avšak za správu štátneho dlhu je zodpovedné Ministerstvo financií SR a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity," uvádza sa v návrhu.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2017
success
error