DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda pripraví novú komplexnú právnu úpravu exekučných konaní s cieľom zefektívniť vymáhanie pohľadávok pre veriteľov a zároveň poskytnúť základným právam dlžníka primeranú ochranu. Na tieto účely vláda v novej právnej úprave ustanoví jednoznačný spôsob a rozsah určovania výšky trov exekúcie a zavedie procesné pravidlá umožňujúce rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov.

23.04.2017
Pravda

Tento sľub tretej vlády Roberta Fica začalo plniť Ministerstvo spravodlivosti pomerne rýchlo. Na jeseň roku 2016 bola parlamentu predložená právna úprava týkajúca sa problematiky. Vláda v nej navrhovala zmenu Exekučného poriadku v rámci sľubu, ktorý voličom dala. Novela nadobudla účinnosť 1. apríla 2017 a ku tomuto dňu môžeme považovať sľub za splnený. 
Novela Exekučného poriadku (zákona 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti) bola predložená Ministerstvom spravodlivosti 20. októbra 2016 a prijatá 29. novembra 2016, veľkou väčšinou (128) poslancov. Ministerstvo v rámci novely zohľadnilo aj požiadavky opozičného hnutia Sme rodina. V zmysle novely sú prijaté zmeny naplno účinné v praxi od 1. apríla 2017.
Pri orientovaní sa v problematike a vo výrazných zmenách oproti predchádzajúcemu právnemu stavu sme vychádzali najmä z článku na portály najpravo.sk, ktorý sa problematike venuje jednoducho a presne. 
Jedným z kľúčových bodov zákona je zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike, ktorý bude mať výlučnú kauzálnu príslušnosť na vybavovanie exekučnej agendy a ktorým by sa podľa návrhu zákona mal stať Okresný súd Banská Bystrica. Tento súd by mal so súdnym exekútorom v kontexte zákona o e-Governmente komunikovať výhradne elektronicky, vrátane elektronického doručovania súdnych rozhodnutí a všetkých písomností súdu.
V porovnaní s minulým právnym stavom, kedy si súdneho exekútora pre výkon exekúcie vyberá oprávnený, predstavuje zásadnú zmenu zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre každé exekučné konanie.Výnimku z režimu náhodného prideľovania vecí by mal predstavovať prípad, kedy je podaný návrh na vykonanie exekúcie proti povinnému, proti ktorému je vedená exekúcia, v ktorej už súd udelil poverenie niektorému z exekútorov. V takom prípade sa každá ďalšia exekučná vec proti tomu istému povinnému pridelí tomu exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu. Zmyslom spájania viacerých exekúcií proti jednému povinnému u jedného súdneho exekútora je zníženie nákladov exekúcie a vytvorenie predpokladov pre zahájenie procesu oddlženia alebo vyhlásenie konkurzu na majetok povinného ako dlžníka.
Vo vzťahu veriteľa a dlžníka je vidieť posun najmä v dvoch nasledovných bodoch.
  • Navrhujú sa zaviesť pravidlá pre určovanie preddavkov na trovy exekúcie tak, aby mal oprávnený od začiatku exekúcie jednoznačnú vedomosť o tom, „koľko ho bude exekúcia stáť“, a to aj v prípade niektorých vybraných spôsobov jej vykonania, ktoré si vyžiadajú tzv. ďalší preddavok alebo v prípade zastavenia exekúcie pre nemajetnosť povinného. 
  • Zároveň sa tiež navrhujú stanoviť jednoznačné pravidlá pre rozhodovanie o trovách exekúcie všetkých účastníkov exekučného konania vrátane súdneho exekútora a vo vzťahu k exekútorovi sa navrhuje zaviesť paušálne odmeňovanie, v zmysle ktorého bude mať súdny exekútor nárok na vopred známu, jasne určenú a teda predvídateľnú paušálnu odmenu a paušálne výdavky. Tým dôjde aj k odbremeneniu súdov od enormného množstva prípadov, v ktorých je v súčasnosti potrebné rozhodovať o trovách exekúcie.
Dôležité je najmä, že odmena exekútora,už nebude viac môcť presiahnuť výšku vymáhaného nároku.
Návrh na vykonanie exekúcie bude možné podať len elektronickými prostriedkami, prípadne u súdneho exekútora. Exekučné konanie a jednotlivé procesné úkony budú vo veľkej miere budované na elektronických formulároch, ktoré účastníka konania prevedú samotným procesom a v konečnom dôsledku do značnej miery aj eliminujú vady a chybovosť ich podaní. Súdny exekútor a exekučný súd budú vzájomne komunikovať výlučne elektronicky

Ďalšou novinkou v rámci právnej úpravy je možnosť dlžníkov požiadať o odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov, napríklad v ťažkej životnej situácii, ktorá im výrazne sťaží alebo znemožní plniť si záväzky vyplývajúce z exekúcie.

Pre pestrosť uvedieme aj pohľad na vec súdneho exekútora JUDr. Petra Kunu: "touto schválenou zmenou budú do značnej miery ťahať za kratší koniec samotní veritelia, ktorí nemajú uspokojené svoje zákonné nároky o ktoré neraz bojovali aj niekoľko rokov v samotnom sporovom konaní, čí štát v postavení veriteľa, ktorému bude chýbať značná časť tohto “príjmu” v štátnej pokladnici, na ktorý sa búdu musieť poskladať práve tí občania, ktorí si svoje dlhy a záväzky plnia riadne a včas."

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error