DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľuboš Blaha

SMER-SD

Čo sa týka základného cieľu EÚ alebo základné zmluvy, zmluvy zaväzujú EÚ k tomu, aby chránila najmä voľný trh, jednotný trh.

Blaha a Klus v TA3 - 05.04.2017
Pravda

V jednotnom trhu EÚ sú zaručené štyri základné slobody - medzi nimi i voľný pohyb tovaru. Tento bol ustanovený Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva (článok 23;.pdf, str. 8). Medzi ciele EÚ skutočne patrí chrániť jednotný trh a to tým, že zabezpečí a zaručí voľný pohyb tovaru, ale i kapitálu, služieb a osôb. Výrok z tohto dôvodu hodnotíme ako pravdivý. 


Jednotný trh EÚ predstavuje voľný vnútorný trh, v ktorom sú zaručené štyri základné slobody EÚ a to voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Tento trh je otvorený od roku 1993 a predstavuje priestor slobody a prosperity a obyvateľom členských štátov má zabezpečiť rovnaké možnosti na prístup k tovarom, službám i pracovným miestam. Právny základ vnútorného trhu leží v Zmluve o fungovaní Európskej únie (.pdf, str. 59). V článkoch 26 a 27 sa pojednáva o tom, že EÚ je povinná zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv a že je povinná zaručiť voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb.

Orgány EÚ si uvedomujú dôležitosť vnútorného trhu a i to, že jeho prehlbovanie si vyžaduje trvalé úsilie. Pre jeho ochranu i zabezpečenie sa európske inštitúcie snažia o odstránenie všetkých bariér, a aby prispeli k jeho posilneniu došlo i k rozšíreniu schengenského priestoru. Diskusiu o prehĺbení a ochrane jednotného trhu oživila Európska komisia i v súvislosti so stratégiou Európa 2020. 

Prvou zo základných slobôd vnútorného trhu je voľný pohyb tovaru. Zabezpečiť sa má prostredníctvom zrušenia ciel a množstevných obmedzení obchodu. Voľný pohyb tovaru je ukotvený v článkoch 23-24 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (.pdf, str. 8). Pôvodne bol voľný pohyb tovaru súčasťou colnej únie medzi členskými štátmi EÚ neskôr sa však upriamila pozornosť na to, aby sa zrušili všetky zostávajúce prekážky voľného pohybu s cieľom vytvoriť jednotný trh bez vnútorných hraníc, kde sa tovary mohli pohybovať rovnako ako na vnútroštátnom trhu.

To že tovary sú vo voľnom obehu v členských štátoch EÚ je tiež jednou zo zásad Zmluvy o fungovaní Európskej únie (.pdf, strana 59). Články 26, 28-37 deklarujú okrem iného zákaz ciel na dovoz a vývoz tovaru, zákaz všetkých poplatkov. Takisto je tu stanovené, že Európska komisia je poverená podporovať obchod medzi členskými štátmi, dbá, aby neboli narušené podmienky hospodárskej súťaže a tiež zabezpečiť rozvoj výroby a rozšírenie spotreby. Európsky parlament a Rada sú v rámci pôsobnosti zmlúv poverený prijímať opatrenia na posilnenie colnej spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.04.2017
success
error